issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ГІРСЬКА ШКОЛА ЯК ПРОСТІР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

ГІРСЬКА ШКОЛА ЯК ПРОСТІР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Червінська І. Б. 

доцент кафедри теорії та методики початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кандидат педагогічних наук 

 

Розкрито особливості складного і багатогранного процесу розвитку молодшого школяра в освітньому просторі гірської школи.
Автор акцентує увагу на соціокультурному складникові цього процесу, описує провідні чинники впливу, різні підходи та концепції розвитку і формування особистості, подає варіанти створення виховного соціокультурного простору школи. Описано роль педагогів, батьків та громадськості в інтелектуальному розвитку особистості молодшого школяра, розкрито змістові елементи освітнього простору гірської школи та їхній вплив на формування підростаючої особистості.


Ключові слова: виховне середовище, соціокультурний простір, формування особистості, розвиток, виховання, соціалізація.

 

Література
1. Бачинська Є. М. Механізм формування інноваційного освітнього простору в регіоні / Є. М. Бачинська // Педагогіка і психологія. – № 1 (54). – 2007. – С. 79 –88.
2. Бех І. Виховання особистості : у 2-кн. Кн.2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.
3. Выготский Л. С. Развитие личности и мировоззрение ребёнка // Психология личности. Тексты / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1982. – Т. 5. – С. 126–128.
4. Возрастная и педагогическая психология / под ред. А. В. Петровского. – М., 1979. – 236 с.
5. Волкова О. В. Социокультурный аспект развития личности ребенка с ослабленным здоровьем [Электронный ресурс] / О. В. Волкова // Медицинская психология: электрон. науч.
журн. – 2012. – N 6 (17). – Режим доступа: http://medpsy.ru

6. Галица Е. В. Социокультурный аспект качества современногообразования / Е. В. Галица // Актуальные вопросы современной педагогики : материалы IV междунар. науч. конф. – Уфа : Лето, 2013. – С. 1–3.
7. Иванов А. В. Социально-педагогическая поддержка ребенка в культурной среде образовательного учреждения : монография / А. В. Иванов. – М. : АПКиППРО, 2008. –136 с.
8. Єрмаков І. Г. Життєвий проект особистості: від теорії до практики : практико зоорієнтований посібник / І. Г. Єрмаков, Д. О. Пузіков. – Київ : Освіта України, 2007. – 212 с.
9. Кісіль М. В. Простір освіти з точки зору її основного суб’єкта / М. В. Кісіль // Вісник Черкаського університету. – 2006. – Серія “Педагогічні науки”, Вип. 88. – С. 138–141.
10. Куракин А. Т. Школьный ученический коллектив: проблемы управления / А. Т. Куракин, Л. И. Новикова. – М. : Знание, 1982. – 96 с.
11. Леонова О. А. Образовательное пространство и образовательная середа: опыт сопоставления / О. А. Леонова // Методологические проблемы педагогики. – 2008. – С. 9–14.
12. Мануйлов Ю. С. Основы средового подхода в работе учителя начальной школы / Ю. С. Мануйлов // Основные пути гуманизации учебно-воспитательного процесса в начальных классах : материалы областной науч.-метод. конф., (Кустанай, 28–29 марта 1990 г.). – Кустанай : КусПИ, 1990. – С. 26–33. 

13. Національні стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon4. rada. gov.ua /laws / show / 344/2013
14. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / А. В. Семенова, Р. С. Гурін ; за ред. А. В. Семенової. – Київ : Знання, 2007. – 341 с.
15. Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів / І. П. Підласий. – К., 1998. – 191 с.
16. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с.
17. Сериков В. В. Общая педагогика : изб. лекции / В. В. Сериков. – Волгоград, 2004 – 278 с.
18. Степанова И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе подготовки : монографія/ И. Ю. Степанова. – Ставрополь : Проспект, 2015. – 305 с.
19. Философский словарь / под. ред. И. Т. Фролова. – 5-е изд. – М. : Инфра-М., 1998. – 576 с.
20. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. – Москва : Смысл, 2001. – 368 с.