issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА

УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА

Уйсімбаєва М. В. 

аспірант Інституту проблем виховання НАПН України 

 

У статті наголошено, що проектна діяльність у позакласній роботі значно розширює виховні можливості і має найбільший потенціал щодо розвитку самостійності, забезпечення суб’єктності й добровільності участі старшокласників у виховних заходах. Визначено особливості проектної діяльності в позакласній роботі; обґрунтовано потребу врахування особливостей її організації ї проведення з метою підвищення ефективності виховання соціальної активності старшокласників.


Ключові слова: соціальна активність, позакласна робота, старшокласники, виховання соціальної активності, проект, проектна діяльність, соціальний проект.

 

Література
1. Бабкіна М. І. Формування активної громадянської позиції підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Майя Іванівна Бабкіна ; Ін-т пробл. виховання АПН України. – Київ. – 2009. – 231 с.
2. Бабочкин П. И. Социокультурное становление молодежи в динамично изменяющемся обществе : дисс. … доктора философ. наук : 09.00.11 / Петр Иванович Бабочкин ; Московская гуманитарно-cоциальная академия. – Москва. − 2001. – 289 с.

3. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. –– Київ : Либідь, 2003. – 344 с.
4. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. − 376 с.
5. Данілова А. П. Соціальний проект як засіб формування та розвитку ініціативності учнівської молоді / А. П. Данілова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2013. – Вип. 17 (1). – С. 237–246.
6. Енциклопедія освіти / Академ. пед. наук; гол.ред. В. Г. Кремень.– К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
7. Критерії моральної вихованості молодших школярів : книга для вчителя / за ред. І. Д. Беха, С. Д. Максименка. – К. : Рад. школа, 1989. – 96 с.
8. Мальковская Т. Н. Воспитание социальной активности старших школьников : учеб. пособие / Т. Н. Мальковская. – Л. : ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1973. – 172 с.
9. Родина Л. И. Развитие социальной активности подростков / Л. И. Родина, О. В. Мичина // Партнерство через образование (совместный российско-американский журнал). – 2004. – № 2. – Режим доступу: http://www.sipkro.ru/sipkro/pco/notes/24-2004.shtml.
10. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В. О. Сухомлинський // Вибр. твори : у 5-ти т. – К. : Рад. школа, 1976. – Т. 1. – С. 55–206.