issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ ТА ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ ТА ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Третяк О. П.

старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти Комунального закладу «Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної світи імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук

 

У статті представлено функціонально-прогностичну модель та педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Визначено провідні наукові підходи (особистісно орієнтований та суб’єкт-суб’єктний) до такої діяльності.
Схарактеризовано основні функції моделі, серед яких: пізнавальна, інтегративна, партнерська, стимулююча, корекційна. Обґрунтовано педагогічні умови (підготовка вчителів до виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів; розроблення та впровадження методики виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів у навчально-виховному процесі; забезпечення взаємодії школи із сім’єю у вихованні ціннісного ставлення до людини у молодших школярів) та принципи (систематичності і цілісності, наступності, гуманізації, особистісно орієнтований, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, єдності всіх зусиль, відповідності віковим особливостям, резонансу) виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів.


Ключові слова: молодші школярі, структурні компоненти, наукові підходи, ціннісне ставлення до людини, принципи виховання.

 

Література
1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : [навч. пособник] / Іван Дмитрович Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с. – (Серія “Альма-матер”)
2. Гаряча С. А Виховання основ етичної культури молодших школярів в навчально-виховному процесі : дис... канд. пед. наук : 13.00.07 / Світлана Анатоліївна Гаряча. – Київ, 2010. – 243 с.
3. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1–4 класи. – К. : Освіта, 2012. – 392 с.
4. Рогожникова Р. А. Теория и практика воспитания дисциплинированности школьников на основе ценностного отношения к человеку : дис. ... д-ра ист. Наук : 13.00.01 / Р. А. Рогожникова. – Пермь. 1998. – 327 с.
5. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти : [посібник для вчителів і методистів початкового навчання] / Олександра Яківна Савченко. – 2-ге вид., переробл. – К. : Богданова А. М., 2009. – 226 с.
6. Синиця І. О. Педагогічний такт і майстерність учителя / І. О. Синиця. – К. : Радянська школа, 1981. – 256 с.
7. Щуркова Н. Е. Новое воспитание в новой школе / [Щуркова Н. Е., Мухин М. И., Желаннова А. В. ; под общ. ред. Н. Е. Щурковой]. – М. : АРКТИ, 2012. – 264 с.