issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУЧАСНІ ФОРМИ Й МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ В УМОВАХ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

СУЧАСНІ ФОРМИ Й МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ В УМОВАХ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Тарасова Т. В.

науковий співробітник лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

Нечерда В. Б.

науковий співробітник лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук 

Демянчук О. Л. 

аспірант Інституту проблем виховання НАПН України

 

Автори розглядають проблему формування просоціальної поведінки учнів кожного із освітніх ступенів (початкова, основна та старша школа) й наголошують на соціальній доцільності впровадження змістово-технологічного забезпечення такого виду навчально-виховної діяльності у практику ЗНЗ. В центрі уваги дослідників найефективніші форми й методи розвитку та становлення якостей просоціальної особистості сучасних школярів; мета й завдання, на вирішення котрих спрямоване формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища
ЗНЗ.


Ключові слова: просоціальна поведінка, формування просоціальної поведінки, молодші школярі, підлітки, старший підлітковий вік, ігрові технології, інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивні технології.

 

Література
1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с. – (Серія “Альма-матер”).
2. Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі : навч.-метод. посібник / А. Б. Кочарян, Н. І. Гущина. – Київ, 2011. – 100 с.
3. Всемирный доклад по образованию, 1998 г.: Учителя, педагогическая деятельность и новые технологии / ЮНЕСКО. – Париж : ЮНЕСКО, 1998. – 175 с.
4. Дементієвська Н. П. На шляху до успіхів разом з ІКТ Hi-Tech у школі (1). – 2012. – C. 19–22.
5. Методика формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу : посібник / В. І. Кириченко, О. О. Єжова, Г. М. Даниленко, Т. В. Тарасова. – Х. : Друкарня Мадрид, 2014. – 134 с.
6. Основи нових інформаційних технологій навчання : посіб. для вчителів / авт. кол. ; за ред. Ю. І. Машбиця / Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України. – К. : ІЗМН, 1997. – 264 с.

7. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками / Азарова Т. В., Барчук О. И. [и др.] ; под общей ред. М. Р. Битяновой. – СПб. : Питер, 2008. – 304 с. : ил. – (Серия “Практическая психология”).
8. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. – К. : Вища школа, 1982. – 215 с.
9. Про затвердження Тимчасових стандартів надання медичної допомоги підліткам та молоді : Наказ № 382 від 2 червня 2009 року [Електронний ресурс] / ЛігаЗакон. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua. – Назва з екрана.
10. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / І. Т. Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 с.
11. Фельдштейн Д. И. Психология развития личности в онтогенезе / Д. И. Фельдштейн. – М. : Педагогика, 1989. – 208 с.
12. Що таке блог та навіщо він потрібен? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wordpress.co.ua/stvoryty-blog-nawordpress/1-what-is-blog-is-it-usefull. – Назва з екрана.
13. Эльконин Б. Д. Введение в психологию развития (в традиции культурно-исторической теории Л. С. Выготского). – М. : Тривола, 1994. – 168 с.
14. Lindenberg S. Prosocial Behavior, Solidarity, and Framing Processes / S. Lindenberg // Solidarity and Prosocial Behavior An Integration of Sociological and Psychological Perspectives. Springer Science + Business Media, Inc, 2006. – РР. 23–45.