issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Таран І. Б. 

аспірант Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті розглянуто проблему інформаційно-комунікаційної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.
Проведено порівняльний аналіз освітньої програми для студентів спеціальності “Дошкільна освіта” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” та “Магістр”. Розкрито наукові погляди на особливості інформаційно-комунікаційного навчання студентів дошкільної спеціальності. Констатовано, що ефективність процесу формування ІК-компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, зокрема на заняттях з інформаційно-математичних дисциплін, забезпечуватиметься за умови врахування усіх розглянутих етапів їх інформаційно-комунікаційної підготовки.

 

Ключові слова: підготовка, інформаційно-комунікаційна компетентність, майбутні вихователі.

 

Література
1. Бєлєнька Г. В. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу: монографія / Г. В. Бєлєнька. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – C. 7.
2. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спец. 6.010101 – “Дошкільне виховання” / розроб. В. І. Бондар, І. М. Шапошнікова, А. П. Каніщенко [та ін.] ; за заг. ред. В. Бондаря. – К., 2006. – 140 с.
3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком-Інтер, 2008. – C. 40.
4. Іващенко М. В. Особливості підготовки студентів педагогічних ВНЗ до створення та використання електронних засобів навчання / М. В. Іващенко, С. В. Осадчий // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол.: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – Вип. 20. – С. 301–304. 

5. Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти : Наказ МОН № 1176 від 14.08.13 року. − Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36816 − Назва з екрана.
6. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку : монографія / авт. кол. О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонова, С. С. Вітвицька, Н. Г. Сидорчук, О. М. Спірін, Н. В. Якса [та ін.] ; за заг. ред. проф. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – C. 3−5
7. Роз’яснення МОН щодо деяких питань практичної реалізації положень нового Закону України “Про вищу освіту” [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247526620. − Назва з екрана.
8. Таран І. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців з дошкільної освіти / І. Таран // Реформування та розвиток науки: сучасні виклики : матеріали міжнарод. конф., (м. Київ, 2 лютого 2013 року). – К. :Центр наукових публікацій, 2013. – Ч. ІІ (Педагогічні науки). – С. 84–88.
9. Osvita.com.ua – Образование в Украине. Институты и университеты, колледжи и техникумы. − Режим доступа: http://www.osvita.com.ua.  – Назва з екрана.