issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК МОРАЛЬНА ЦІННІСТЬ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК МОРАЛЬНА ЦІННІСТЬ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА

Стаднік Н. В. 

доцент кафедри початкової освіти та методики природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент

 

На основі теоретичного аналізу наукових джерел розкрито різні підходи до визначення сутності відповідальності, наведено характеристики її основних ознак. Встановлено, що відповідальність – важлива моральна цінність, яка забезпечує прийняття індивідом відповідних знань як регуляторів поведінки, розуміння своїх обов’язків та реалізацію свободи вибору. Важливе значення цінність відповідальності має для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, на які покладається завдання не тільки підготувати висококваліфікованого фахівця, а й сформувати відповідальну особистість.


Ключові слова: відповідальність, цінність, моральність, студенти.

 

Література
1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Наука, 1980. –335 с.
2. Архангельский Л. М. Природа нравственных норм и диалектика их развития / Л. М. Архангельский // Вопросы философии. – 1978. – № 3. – С. 72–79.
3. Пенькова О. Моральна спрямованість особистості як основа її громадянськості / Олена Пенькова // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / [за ред. Максименка С. Д., Циби В. Т., Шайгородського Ю. Ж. та ін.]. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2003. – С. 398–408.
4. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личност : [пер. с нем.] / Х. Ремшмидт. – М. : Мир, 1994. – 254 с.

5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи : в 2-х т. Т. 1 / С. Л. Рубинштейн : в 2-х т. – М. : Педагогика, 1989. – 488 с.
6. Савчин М. В. Відповідальність: смисловий принцип мотиваційної регуляції поведінки особистості / М. В. Савчин // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 1. – С. 10–18.
7. Соколова Е. К. Проективные методы исследования личности / Е. К. Соколова. – М., 1980. – 151 с.
8. Философский энциклопедический словарь. – 2-е изд. – М. : Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с.
9. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.
10. Helkana K. Toward a cognitive-developmental theory of attribution of responsibility / К. Helkana. – Helsinki, 1981. – 203 p.