issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Сойчук Р. Л. 

докторант Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент

 

У статті розглянуто сутність національного самоствердження особистості. Обґрунтовано основні компоненти виховання національного самоствердження в учнівської молоді. Акцентовано увагу на ефективних умовах національного самоствердження у процесі взаємодії і спілкуванні школярів. Схарактеризовано провідні потреби та мотиви, що актуалізують виховання національного самоствердження учнівської молоді.


Ключові слова: національне самоствердження, учнівська молодь, національна рефлексія, емпатія, національна ідентичність, національні цінності, національні почуття, національна самооцінка.

 

Література
1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 с.
2. Бех І. Д. Виховання особистості : підручник / І. Д. Бех. – К. :Либідь, 2008. – 848 с.
3. Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко. – Полтава : Полтавський вісник, 1994. – 212 с.
4. Занюк С. С. Психологія мотивації : навч. посіб. / С. С. Занюк. –К. : Либідь, 2002. – 304 с.
5. Лебідь І. В. Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи (теоретико-методологічний аспект) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Ірина Владиславівна Лебідь. –Умань, 2002. – 222 с.
6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Интер Ком, 1999. – 720 с.

7. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание : монография / Александр Георгиевич Спиркин. – М. : Политиздат, 1972. – 303 с.
8. Фромм Э. Психоанализ и этика / Эрих Фромм. – М. : Республика, 1993. – 415 с.
9. Barret M. English children’s acquisition of European identity // Breakwell G., Lyons E. (Eds.) Changing European Identities: Social-Psychological Analyses of Social Change. – Oxford Pergamon Press, 1996.
10. Maslow A. H. Motivation and Personality. 2nd ed. – New York : Harper & Row, 1970. – 111 p.