issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

КОМПОНЕНТИ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

КОМПОНЕНТИ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сіренко А. Є. 

завідувач відділу дошкільної освіти Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, аспірант Інституту проблем виховання НАПН України

 

Стаття присвячена розкриттю проблеми формування у дітей старшого дошкільного віку впевненості у собі в процесі групової діяльності. У статті представлено компоненти впевненості дітей старшого дошкільного віку, етапи впровадження програми “Формуємо впевнену особистість дошкільника” та розкрито особливості їх реалізації. Надано аналіз компонентів впевненості в собі у дітей старшого дошкільного віку та розглянуто шляхи їх формування.

 

Ключові слова: упевненість у собі, старші дошкільники, комунікативно-мовленнєвий компонент, когнітивно-прогностичний компонент, діяльнісно-мотиваційний компонент, емоційно-оцінювальний компонент, індивідуально-груповий компонент, організаційно-педагогічна діяльність.

 

Література
1. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід теоретико-технологічні засади : навч.-метод. видання / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
2. Зиновьева И. Л. Влияние уверенности на организацию мыслительной деятельности : автореф. на соискание науч. степени канд. пед. наук. – М. : ИП РАН, 1989. – 20 с.
3. Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь : для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г. М. Коджаспирова [и др.]. – М. : Издательский центр “Академия”, 2001. – 176 с.
4. Кононко О. Л. Стратегічна мета виховання – життєва компетентність дитини // Дошкільне виховання. – 1999. – № 5. – С. 21–26.
5. Мішечкіна М. Є. Виховання впевненості в собі у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : дис. ... канд. наук : 13.00.07 – 2009. – 200 с.
6. Мороз О. Г. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація : навч. посібник / О. Г. Мороз, В. О. Сластьонін, Н. І. Філіпенко. – К. : НПУ, 1997. – 168 с.
7. Педагогический энциклопедический словарь / М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова [и др.] ; [под общ. ред. Б. М. Бим-Бад]. – М. : Большая рос. энцикл., 2002. – 528 c.