issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Соціально-педАгогічна підтримка ціннісно орієнтованої активності молодших підлітків у педагогічній теорії

Соціально-педАгогічна підтримка ціннісно орієнтованої активності молодших підлітків у педагогічній теорії

Сергєєва Н. В. 

науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

 

У статті розкрито поняття “соціально-педагогічна підтримка”, “активність”, “ціннісні орієнтації”. Проаналізовано характеристики та особливості активності підлітків. Особлива увага зосереджена на соціально-психологічному аналізі потреби молодших підлітків у ціннісно орієнтованій активності. Проаналізовано джерела, рушійні сили активності, її форми та рівні. Визначено, що суб’єктами активності й соціальних перетворень є індивіди, особи, особистості, великі й малі соціальні групи.


Ключові слова: соціально-педагогічна підтримка, активність, ціннісні орієнтації, криза підліткового віку.

 

Література
1. Воробьев Ю. Л. В поисках смысла и правды. Активность и развитие личности. Т. 1 / Ю. Л. Воробьев, Б. Н. Королев. – М.: Изд-во МГСУ “Союз”, 2003. – 500 с.
2. Енциклопедія освіти / [гол. ред. В. Г. Кремень. ]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
3. Кодатенко О. М. Педагогическая поддержка социализации личности подростка : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Ольга Михайловна Кодатенко. – Саратов, 1998. – 226 с.

4. Купрейченко А. Б. Проблема определения и оценки социальной активности // Психология индивидуальности : материалы IV Всероссийской науч. конференции, 22–24 ноября 2012 г. – М. : Логос. – 412 с.
5. Леонтьев А. Д. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании // Психологическое обозрение. – 1998. – № 1. – C. 34–41.
6. Мудрик А. В. Социальная педагогіка : учеб. [для студ. пед. вузов] / А. В. Мудрик. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр “Академия”, 2002. – 200 с.
7. Немов Р. С. Психология : учеб. [для студ. высш. учеб. зав.] : в 3 кн. Кн. 2. Психология образования / Р. С. Немов. – 3-е изд. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 608 с.
8. Психология подростка : полное руководство / под ред. А. А. Реана. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 512 с.
9. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / [за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.
10. Сурина И. А. Ценностные ориентации как предмет социологического исследования : учеб.-метод. пособие. – М., 1996. – 478 с.