issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сафронова Л. Б. 

аспірант Інституту про- блем виховання НАПН України 

 

У статті представлено методику, зміст та результати констатувального етапу педагогічного експерименту, спрямованого на визначення стану сформованості соціального досвіду підлітків у процесі позашкільної діяльності. Методику констатувального етапу експерименту розроблено з дотриманням вимог комплексності методів дослідження (анкетування, тестування, метод незакінчених речень, бесіда та статистичні методи бесіди, спостереження, експертна оцінка, аналіз письмових творчих робіт), попередньої апробації, обґрунтованості вибору статистичної вибірки.

 

Ключові слова: соціальний досвід, формування соціального досвіду, позашкільна діяльність, підліток.

 

Література
1. Божович Л. И. Психология формирования личности : [науч.-практ. пос.] / Лидия Ильинична Божович. – М. : Наука, 1995. – 247 с.
2. Борисов В. В. Теоретико-методологічні засади формування національної самосвідомості учнів та студентської молоді : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.07 / Борисов В. В. – К., 2005. – 528 с.
3. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – Київ-Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2008. – 278 с.
4. Канішевська Л. В. Теоретико-методичні основи виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : дис. ... д-ра пед. наук:13.00.07 / Канішевська Любов Вікторівна. – К., 2011. – 476 с.
5. Мудрик А. В. Социальная педагогика / А. В. Мудрик. – М. : Академия, 1999. – 200 с.
6. Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу : колективна монографія / [Вербицький В. В., Литовченко О. В., Ковбасенко Л. І. та ін.] ; за ред. О. В. Литовченко. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 192 с.
7. Cидоров А. А. Социальный опыт / А. А. Cидоров. – Красноярский университет. – 1987. – 175 с.