issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННІСНІ СТАВЛЕННЯ ЯК СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННІСНІ СТАВЛЕННЯ ЯК СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ

Руденко Ю. О. 

аспірант Інституту проблем виховання НАПН України 

  

У статті розкрито морально-етичний ціннісний аспект у вихованні інформаційної культури студентів. Приділено увагу розгляду ціннісного підґрунтя інформаційної культури у культурологічному ракурсі. Схарактеризовано ціннісні ставлення як сутнісні характеристики інформаційної культури і обґрунтовано потребу їх виховання у системі вищої освіти.

 

Ключові слова: інформаційна культура, морально-етичні ціннісні основи, ціннісні ставлення, цінності, суспільство знань.

 

Література
1. Агацци Э. Моральное измерение науки и техники / Э. Агацци. – М. : Московский философский фонд, 1998. – С. 344.
2. Бех В. П. Технократизм у дискурсі проблем вищої школи: монографія / В. П. Бех, І. В. Малик ; за ред. В. П. Беха. – К.  Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 263 с.
3. Бех І. Д. Особистість у духовно-ціннісному вимірі. Нові методології виховання підростаючої особистості / І. Д. Бех //Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C. 88–94.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.
5. Вохрышева М. Г. Формирование науки об информационной культуре / Вохрышева М. Г. // Проблемы информационной культуры : cб. ст. – М. : Магнитогорск, 2007. – Вып. 6. Методология и организация информационно-культурологических исследований. – С. 48–63.
6. Зубов Ю. С. Информатизация и информационная культура // Проблемы информационной культуры : cб. статей / под ред. Ю. С. Зубова и И. М. Андреевой. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та культуры, 1994. – С. 5–11.
7. Камаралі Г. В. Інформаційна культура: грані взаємодії / Г. В. Камаралі // Гілея : науковий вісник. – 2012. – № 58. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_58/Gileya58/F31_doc.pdf.
8. Ценностно-коммуникативный подход как основа гуманитаризации современного образования : монография / науч. ред. Л. П. Разбегаева. – М. : АПКиППРО, 2010.