issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДІАГНОСТИКА ВИХОВАНОСТІ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (УЧНІВ 1–2 КЛАСІВ)

ДІАГНОСТИКА ВИХОВАНОСТІ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (УЧНІВ 1–2 КЛАСІВ)

Роговець О. В. 

старший науковий співробітник лабораторії виховної роботи в закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

 

Обґрунтовано важливість виховання моральної самосвідомості молодших школярів, схарактеризовано вікові особливості учнів 1–2 класів, що забезпечують дієвість цього процесу. Уточнено сутність вихованості моральної самосвідомості молодших школярів, окреслено основні її елементи-цінності – свобода, гідність, відповідальність, совість, самодостатність. Визначено критерії, показники вихованості моральної самосвідомості молодших школярів відповідно до виокремлених цінностей. Наведено зміст і методику констатувального етапу експериментальної роботи з формування означеної якості, проаналізовано та узагальнено її результати. Виявлено рівні вихованості моральної самосвідомості молодших школярів (учнів 1–2 класів).


Ключові слова: моральна самосвідомість, базові цінності, свобода, відповідальність, совість, гідність, самодостатність, молодші
школярі, діагностика виховання.

 

Література
1. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: [наук. метод. посіб.] / І. Д. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.
2. Кудикіна Н. В. Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі : [монографія] / Н. В. Кудикіна. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2003. – 272 с.
3. Мудрик В. І. Цінності виховання у сучасних зарубіжних дослідженнях / В. І. Мудрик // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць Ін-ту проблем виховання НАПН України. – Кіровоград :Імекс-ЛТД. – 2013. – Вип. 17, кн. 2. – С. 15–19.