issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Ратинська І. В. 

аспірант Інституту проблем виховання НАПН України 

 

Розкрито підходи до визначення сутності відповідальності та її головних характеристик. На основі теоретичного аналізу наукових джерел встановлено, що сучасні дослідники вивчають питання виховання відповідальності студентів вищих навчальних закладів, акцентуючи увагу на потребі забезпечення становлення кожного студента як відповідальної особистості. Тобто, особистості, спроможної нести відповідальність за свої дії і рішення, вчинки і поведінку, за все, що відбувається як у навчальній діяльності, так і в повсякденному житті, відносинах з іншими людьми; особистості, орієнтованої на належні світоглядні позиції й ціннісні пріоритети, діалог, співробітництво і самореалізацію, здатної до емпатії, здійснення вільного вибору.


Ключові слова: відповідальність, студенти, виховання, вищі навчальні заклади.

 

Література
1. Богатская Е. Ю. Педагогические условия воспитания у студентов технического университета ответственности как компонента их профессиональной компетентності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Богатская Елена Юрьевна. – Ростов-н/Д, 2005. – 202 с.
2. Васильєв С. Н. Формирование социальной ответственности у курсантов военного вуза : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : 13.00.03 “Теория и методика обучения и воспитания (социальное воспитание в общеобразовательной и высшей школе) / Васильєв С. Н. – М., 2010. – 22 с.
3. Васянович Г. П. Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект) : [монографія] / Г. П. Васянович. – Львів : Львів. Держ. фінансово-економіч. ін-т, 2002. – 232 с.
4. Гладышева И. А. Педагогические условия воспитания социальной ответственности у студентов негосударственного вуза : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гладышева Ирина Александровна. – Кострома, 2006. – 226 с.
5. Королькова В. С. Педагогические условия воспитания ответственности студентов за качество обучения в процессеобучения педагогических дисциплин : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Королькова Виктория Станиславовна. – Ростов/, 2009. – 199 с.
6. Кочетова И. Д. Создание условий для развития социальной ответственности у студентов как одно из приоритетных направлений в системе высшего профессионального образования / И. Д. Кочетов // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 6 (25). – С. 126–130.
7. Морозкина Т. В. Формирование внутренней ответственности. (На материале дежурства школьников по классу). Экспериментальное исследование : дисс. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Морозкина Татьяна Васильевна. – М., 1984. – 175 с.
8. Панасенко М. В. Педагогические условия воспитания ответственности у старших подростков в процессе изучения гуманитарных дисциплин : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Панасенко Марина Владимирова. – Челябинск, 1998. – 119 с.

9. Пономарьов О. Відповідальність у системі категорій педагогіки вищої освіти / Пономарьов О., Чеботарьов М., Середа Н. // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 4. –С. 75–85.
10. Романовський О. Г. Формування духовно-моральної основи та відповідальності майбутнього інженера / О. Г. Романовський. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive.
11. Чистовська І. П. Формування відповідальної поведінки студентів вищих навчальних закладів засобами педагогічної технології / І. П. Чистовська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2009-3-2/36_Chistovska.pdf