issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДИТИНА РАННЬОГО ВІКУ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

ДИТИНА РАННЬОГО ВІКУ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

Рагозіна В. В.

провідний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

У статті розкрито сутність поняття “дитина раннього віку” в міжнародному освітньому просторі та вічизняних наукових дослідженнях. Розвиток дитини раннього віку як психосоціальної істоти розглядається автором з позицій цілісного підходу, в єдності, взаємозв’язку і взаємозалежності фізичного, психічного та соціального складників. На основі аналізу та узагальнення наукової літератури виокремлено специфічні особливості розвитку в період першого-третього років, які становлять “портрет” сучасної дитини раннього віку.

 

Ключові слова: дитина раннього віку, фізичний розвиток, психосоціальний розвиток.

 

Література
1. Ананьев Б. Г. Генетические и структурные взаимосвязи в развитии личности. Хрестоматия по возрастной психологии: учеб. пособие / Б. Г. Ананьев. – 2-е изд. испр. – М. : Издательство Московского психолого-социального института ; Воронеж: МОДЭК, 2003. – 400 с. (Серия “Библиотека студента”).
2. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / Бех І. Д. – К. : Либідь, 2003 – 280 с.
3. Вознесенская Е. Что такое раннее развитие ? / Е. Вознесенская // Образование и воспитание детей младшего возраста:международный опыт / ред.-сост.: Захаров В. Ф., Шевцова А. А. – Москва : КомЛайн. – 2009. – 184 с.
4. Джуринська С. М. Особливості фізичного та психічного розвитку дітей дошкільного віку м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / С. М. Джуринська. – Київ, 2008. –18 с.
5. Комитет по правам ребенка. Сорок первая сессия. Женева, 9–27 января 2006 года; Замечания общего порядка. – № 7 (2005). Осуществление прав ребенка в раннем детстве. – 20 с.
6. Кононко Е. Л. В мире раннего детства / О. Л. Кононко. – К.: Рад. школа, 1985. – 119 с.
7. Кононко О. Л. Особистісне зростання у ранньому віці: суть та умови сприяння / О. Л. Кононко // Дошкільне виховання. – 2006. –№ 10. – С. 3–7.
8. Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) : навч. посіб. для вищ. навч. закладів / О. Л. Кононко. – К. : Освіта, 1998. – 255 с.
9. Основы дошкольной педагогики / под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. – М. : Педагогика. – 1980. – 272 с.
10. Рагозіна В. В. Раннє дитинство у світі / Рагозіна В. В. // Вісник Інституту розвитку дитини : збірник наукових праць. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 37. – С. 83–95.
11. Рогальська І. П. Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: сутність, специфіка, супровід : [монографія] / І. П. Рогальська. – К. : Міленіум, 2008. – 400 с.