issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК СКЛАДНИК ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК СКЛАДНИК ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

Примачок Л. Л. 

завідувач відділення «Лікувальна справа» Рівненського базового медичного коледжу, кандидат педагогічних наук 

 

На основі аналізу наукових джерел обґрунтовано значення виховання студентів вищих медичних навчальних закладів. Встановлено, що сучасні дослідники, які вивчають означене питання, найчастіше привертають увагу до важливості духовно-морального виховання майбутнього медичного працівника. Таке виховання розглядається як невід’ємний складник його професійного становлення, забезпечує оволодіння моральними знаннями, почуттями, нормами і правилами морально схвалюваної поведінки, загальнолюдськими гуманістичними цінностями, які в сукупності здатні забезпечити формування соціальної активності, усвідомлення лікарського обов’язку, сприяти встановленню та розвитку конструктивних відносин з пацієнтами і колегами.


Ключові слова: виховання, майбутні медичні працівники, духовно-моральні загальнолюдські цінності, гуманізація освіти.

 

Література
1. Белоконева Е. В. Формирование гуманистических ценностей у студентов медицинских вузов в процессе изучения иностранного языка : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Белоконева Елена Владимировна. – Елец, 2012. – 232 с.
2. Демкина Е. В. Педагогические принципы и закономерности как основные методологические ориентиры в профессиональном воспитании будущего специалиста / Е. В. Демкина // Грани познания. – 2012. – № 3 (17). – С. 39–42.
3. Жизневская И. И. Актуальные вопросы воспитания студентов в медицинском вузе / Жизневская И. И., Богомазов А. Д., Дедков А. А. // Международ. журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2010. – № 11. – С. 56–57.
4. Кульбах О. С. К проблеме воспитания студентов медицинских вузов как неотъемлемой части профессионального
образования / О. С. Кульбах, Е. Р. Зинкевич // Мир науки, культуры, образования. – 2012. – № 4. – С. 178–180.
5. Лаптева В. И. Проблемы духовно-нравственного воспитания студентов медицинского вуза / Лаптева В. И., Астапенко Е. Ф., Коваленко И. В. // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологи : материалы XXXIX Международ. науч.-практ. конф. (14 апреля 2014, Новосибирск). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sibas.info.
6. Некоторые особенности духовно-нравственного воспитания студентов медицинских вузов / М. А. Нурматова [и др.]
// Молодой ученый. – 2014. – № 6. – С. 868–870.
7. Парахина О. В. Профессиональное воспитание будущих медицинских работников в воспитательной системе Ссуза: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. : 13.00.08 “Теория и методика профессионального образования” / Парахина О. В. – Курск, 2011. – 27 с.
8. Педагогика в медицине : учеб. пособие / [под ред. Н. В. Кудрявой]. – М. : Академия, 2006. – 320 с.
9. Семенова О. А. Формирование биоэтической ответственности в профессиональной деятельности у студентов медицинского вуза : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Семенова Ольга Андреевна. – Ставрополь, 2011. – 173 с.
10. Силуянова И. В. Избранные. О призвании врача / И. В. Силуянова. – М. : Форма Т, 2008. – 256 с.