issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРмУВАННЯ У стАРШИХ ДОШКіЛЬНИКіВ ЧУЙНОсті НА ОсНОВі сИНтЕЗУ мИстЕЦтВ

ФОРмУВАННЯ У стАРШИХ ДОШКіЛЬНИКіВ  ЧУЙНОсті НА ОсНОВі сИНтЕЗУ мИстЕЦтВ

Полякова О. П. 

науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті представлено результати дослідження формування чуйності – базової особистісної якості у дітей старшого дошкільного віку на основі синтезу мистецтв в дошкільному навчальному закладі. Розкрито педагогічні умови та методи роботи вихователя в освітньому процесі дошкільного закладу. Запропоновано органічне сполучення та взаємозв’язок різних видів мистецтва в художньому творі на основі єдиного ідейного задуму, що дає змогу педагогам дошкільної освіти суттєво підвищити якість і результативність виховної роботи з дошкільниками.


Ключові слова: старші дошкільники, чуйність, синтез мистецтв, педагогічні умови.

 

Література
1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.
2. Поніманська Т. І. Виховання людяності (До Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”) : метод. посібник / Т. І. Поніманська, О. А. Козлюк, Г. В. Марчук. – K. :Міленіум, 2008. – 138 с.
3. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” (нова редакція) : у 2 ч. Ч. ІІ. Від трьох до шести (семи) років / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук., Л. В. Артемова [та ін.] ; наук. кер. Кононко О. Л. – Київ : МЦФЕР-Україна, 2014. – 452 с.
4. Рисак О. О. Проблеми синтезу мистецтв в українській літературі кінця XIX – початку XX ст. : дис. … доктора філол. наук : 10.01.01 – українська література. – Київ, 1999.
5. Словник української мови : в 11 томах. Том 9. – 1978. – С. 186.
6. Терещенко О. П. Виховання чуйності у старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / [за ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – Вип. 4. – 464 с.
7. Хрестоматія з історії педагогіки в Україні : навч. посібник / упорядник І. Г Улюкаєва ; за заг. ред. І. Г. Улюкаєвої. – 2-е вид., доп. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2008. – 213 с.