issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

місЬКЕ сЕРЕДОВИЩЕ ЯК тРАЄКтОРіЯ ОПтИміЗАЦіЇ ОсОБИстісНОГО РОЗВИтКУ УЧНіВсЬКОЇ мОЛОДі У ВіЛЬНИЙ ЧАс

місЬКЕ сЕРЕДОВИЩЕ ЯК тРАЄКтОРіЯ ОПтИміЗАЦіЇ ОсОБИстісНОГО РОЗВИтКУ УЧНіВсЬКОЇ мОЛОДі У ВіЛЬНИЙ ЧАс

Пішун С. Г. 

доцент кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного універ- ситету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент

 

У статті зроблена спроба аналізу сучасного стану міського середовища, його впливу на розвиток особистості при реалізації нею патернів дозвілля у просторі вільного часу. Запропоновано шляхи вирішення деяких проблем, що виникають у зв’язку з розглядом вільного часу особистості як аспекту соціального часу, його діалектики й можливостей використання. Розглянуто проблеми, пов’язані зі зміною системи життєвих цінностей молоді, її поглядів, стратегій і процесів, інтерференцій, що відбуваються у сфері вільного часу.

 

Ключові слова:вільний час, дозвілля, комерціалізація, міське середовище, престижність, розвиток особистості.

 

Література
1. Арямова Т. В. Динамика досуговых предпочтений молодежи на рубеже веков / Т. В. Арямова // Вестник ТИУиЭ. – 2012. – № 2. – С. 36–42.
2. Бутиліна О. В. Студентська молодь у суспільстві, що транс-формується / О. В. Бутиліна // Український соціум. – 2007. – № 4. – С. 20–26.
3. Есаков В. А. Мегаполис и его культура / В. А. Есаков. – М. : Альфа-М, 2008. – С. 78–79.
4. Леденьова О. В. Соціально-психологічні аспекти рекреації молоді в сучасних умовах [Електронний ресурс] / О. В. Леденьова // Теоретичні та прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2009. – №1 (21). –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tippp/2009_1/ledneva.pdf.
5. Соколов А. В. Ценностные ориентации постсоветского гума-нитарного студенчества / А. В. Соколов, И. О. Щербаков // Социологические исследования. – 2003. – № 1. – С. 28.
6. Устенко А. Украинская золотая молодежь не видит свого буду-щого за границей [Електронний ресурс] / Анна Устенко. – Режим доступу: http://focus.ua/society/195039/