issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЛітНі НАУКОВі ШКОЛИ мАЛОЇ АКАДЕміЇ НАУК УКРАЇНИ ЯК сЕРЕДОВИЩЕ сАмОстВЕРДЖЕННЯ стАРШОКЛАсНИКіВ

ЛітНі НАУКОВі ШКОЛИ мАЛОЇ АКАДЕміЇ  НАУК УКРАЇНИ ЯК сЕРЕДОВИЩЕ  сАмОстВЕРДЖЕННЯ стАРШОКЛАсНИКіВ

Пещеріна Т. В. 

аспірант Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті літні профільні школи Малої академії наук України розглянуто з позиції їхнього виховного потенціалу в становленні молодої особистості. Особлива увага приділена можливостям самоствердження в літніх школах, виходячи з того, що самоствердження є домінуючою потребою старшого шкільного віку, яка виявляється в утвердженні себе в процесі своєї життєдіяльності і спирається на наявний потенціал особистості.

 

Ключові слова:літні наукові школи, самоствердження, стар-шокласник, профільне навчання. 

 

Література
1. Безкоровайна О. В. Виховання культури особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці : монографія / О. В. Безкоровайна. – Рівне : РДГУ, видавець Олег Зень, 2009. – 470 с.
2. Бех І. Д. Особистість в духовному розвитку : навч. посібник / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.
3. Грищенко С. Проблема самоствердження студентів педагогічного університету / С. Грищенко // Педагогіка і психологія профільної освіти. – 2011. – № 2. – С. 134–142.
4. Жизномірська О. Я. Особливості формування самоствердження у молодших та старших підлітків / О. Я. Жизномірська // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць КПНУ ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – Вип. 12. – С. 403–410.