issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПОВАГА і сАмОПОВАГА – ВИЗНАЧАЛЬНі РИсИ ОсОБИстОсті мАЙБУтНЬОГО сОЦіАЛЬНОГО ПРАЦіВНИКА

ПОВАГА і сАмОПОВАГА – ВИЗНАЧАЛЬНі  РИсИ ОсОБИстОсті мАЙБУтНЬОГО  сОЦіАЛЬНОГО ПРАЦіВНИКА

Петренко Т. В. 

доцент кафедри політології та соціальних технологій Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, кандидат педагогічних наук

 

У статті розглянуто актуальне питання – моральні якості особистості майбутнього соціального працівника, повага і самопо-вага як визначальні риси фахівця. Проаналізовано проблему вихо-вання поваги і самоповаги у студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Соціальна робота”.


Ключові слова: повага, самоповага, моральні якості, особистість соціального працівника.

 

Література
1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Роберт Бернс; пер. с англ. под ред. В. Я. Пилиповского. – М. : Прогресс, 1986. – 336 с.
2. Бех І. Д. Виховання особистості : [підручник] / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2008. – 848 с.
3. Выготский Л. С. Вопросы детской (возрастной) психо-логии (1932–1934 гг.) / Лев Семенович Выготский ; под ред. Д. Б. Эльконина // Собрание сочинений : в 6-ти томах. – М. : Педагогика,1984. – Т. 4: Детская психология. – С. 243–385.
4. Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология : [учеб. пособие для студ. всех специальностей пед. вузов] / Гамезо М. В., Петрова Е. А., Орлова Л. М. – М. : Педагогическое общество России, 2003. – 512 с.
5. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
6. Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее самосознание / Игорь Семенович Кон. – М. : Политиздат,1984. – 335 с.