issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИХОВАННЯ В УЧНіВ ЦіННіСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ У ПРОЦЕсі сОЦіАЛЬНО ЗНАЧУЩОЇ ДіЯЛЬНОСТІ

ВИХОВАННЯ В УЧНіВ ЦіННіСНОГО  СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ У ПРОЦЕсі сОЦіАЛЬНО  ЗНАЧУЩОЇ ДіЯЛЬНОСТІ

Пасічна Т. С. 

аспірант Інституту проблем виховання НАПН України

 

Обґрунтовано актуальність проблеми виховання в учнів цінніс-ного ставлення до праці в умовах розвитку сучасного суспільства.
Особлива увага приділена впровадженню соціально значущої праці в навчально-виховний процес як одному з найефективніших способів вирішення означеної проблеми. Представлено особливості органі-зації та проведення загальношкільного виховного заходу – проекту “Благодійна Барахолка”, спрямованого на виховання в учнів ціннісного ставлення до праці, вміння співпрацювати разом для досягнення спільної мети. Окреслено перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

 

Ключові слова: цінності, ціннісне ставлення до праці, соціально значуща праця, виховний захід.

 

Література
1. Данієлян А. Я. Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до праці в умовах приватного навчального закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Данієлян Анаіт Яшевна. – Луганськ, 2012. – 260 с.
2. Збандуто С. Ф. Педагогіка / Збандуто С. Ф. – К. : Рад. школа, 1985. – 508 с.
3. Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загально-оосвітніх навчальних закладів України : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 124 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ua/activity/education/extracurricular-activities-and-childrenrights-protection/196/6561/.– Назва з екрана.
4. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : підручник / за заг. ред. А. М. Бойко. – К. : Професіонал, 2004. – 576 с.