issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Остапенко О. І.  

завідувач лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

Зубалій М. Д.

старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

У статті розкрито методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/16 навчальному році. Виклад основного матеріалу оснований на положеннях Національної стратегії розвитку освіти в Україні, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015–2019 роки, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та навчальної програми “Захист Вітчизни”. Це вимагає нових поглядів на планування та здійснення сучасного навчально-виховного процесу з допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Ключові слова: предмет, військово-патріотичне виховання, позакласна робота, організаційно-педагогічні умови, основи військової справи, ефективність, методи військово-патріотичного виховання, допризовна молодь, загальноосвітні навчальні заклади, формування.

 

Література
1. Бех І. Д. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Д. Бех, К. І. Чорна. – К., 2014. – 29 с.
2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 19. – С. 9–16.
3. Єрьоменко Е. А. Хортинг – національний вид спорту України: метод. посібник / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2014. – 1064 с.
4. Зубалій М. Д. Сутність і зміст поняття “військово-патріотичне виховання” / М. Д. Зубалій // Освіта і управління. – 2003. – № 2, Т.6. – С. 110–116.
5. Івашковський В. В. Теоретико-методичні засади виховання старшокласників як суб’єктів громадянського суспільства: монографія / В. В. Івашківський. – К. : Паливода А. В., 2010. – С.138.
6. Конотопенко Я. І. Організація та методика допризовної підготовки : навч.-метод. посібник / Я. І. Конотопенко, М. І. Томчук – К. : Вежа, 1996. – 324 с.
7. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013 // Інформатика : всеукр. газ. для вчителів інформатики. – 2013. – № 15. – С. 3–13.
8. Тимчик М. В. Патріотичне виховання старших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / М. В. Тимчик. – К., 2013. – 222 с.

9. Третьяков В. В. Основы военно-патриотического воспитания школьников : метод. рекомендации сред. школам / В. В. Третьяков, В. Ф. Фарфоровский. – К., 1982. – 136 с.

10. Шашло Т. М. Військово-патріотичне виховання шкільної молоді / Т. М. Шашло. – К. : Рад. школа, 1969. – 239 с.

 

Інформаційні ресурси
1. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015–2019 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ippo.kubg.edu.ua/archives/6436.
2. Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.
3. Офіційний сайт Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iitzo.gov.ua.
4. Офіційний сайт Національної академії педагогічних наук України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ipv.org.ua
5. Офіційний сайт Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua.
6. Сайт науково-теоретичного та науково-практичного журналу “Наука і оборона” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nio.mil.gov.ua