issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Олинець Т. В. 

 

Стаття присвячена практиці використання інтерактивної технології формування крос-культурних цінностей студентів у виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів. Визначено сутність інтерактивної технології, її завдання та механізми впровадження. Розкрито тренінгову форму роботи як складник інтерактивної технології. На прикладах застосування етичного тренінгу “Я-культура – Ти-культура” та комунікативного тренінгу “Ми різні, але ми рівні” доведено їхню ефективність у роботі зі студентами педагогічних вишів. Виявлено результативність використання кроскультурного інтегратора та студентського інтерактивного театру у виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів.

 

Ключові слова: крос-культурні цінності, студенти, вищі педагогічні навчальні заклади, інтерактивна технологія, тренінг.

 

Література
1. Андрущенко В. П. Методологічні орієнтири сучасної філософії освіти / В. П. Андрущенко // Філософія і методологія вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів / [авт. кол.: В. Андрущенко, М. Бойченко, Л. Горбунова, В. Лутай та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2011. – С. 6–20.
2. Андрущенко В. П. Основні характеристики європейського вищої освіти та можливості її реалізації у системі освіти України / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. – 2010. – № 4 (39). – С. 5–16.
3. Бех І. Д. Виховання у дітей вміння жити в мирі та злагоді / І. Д. Бех // Освіта України. – 1999. – № 33–34. – С. 5–6.
4. Бех І. Д. Міжкультурна взаємодія в особистісному розвитку вихованця / І. Д. Бех // Матеріали міжнарод. наук.-практ. конференції [„Міжкультурний діалог у сучасній освіті”], (м.Київ, 11 листопада, 2008 р.). – К. : Видавець СПД Цудзинович, 2009. – Т. 1. – 96 с.
5. Бех І. Д. Сучасне виховання: інноваційні горизонти / І. Д. Бех // Завуч. – 2008. – № 22 (352). – С. 4–33.
6. Калисецкая И. В. Кросс-культурные аспекты гуманизации в образовании // Кримські педагогічні читання : матеріали Міжнар. наук. конф. 12–17 вересня 2001 р. / [за ред. О. О. Сисоєвої, О. Г. Романовського]. – Харків : НТУ„ХПІ”, 2001. – С. 168–172.
7. Сисоєва С. О. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури : [монографія] / Світлана Олександрівна Сисоєва. – К. : Едельвейс, 2014. – 400 с.
8. Солодка А. К. Кроскультурний інтегратор : [навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закладів] / Анжеліка Костянтинівна Солодка. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 36 с.
9. Солодка А. К. Фасилітація крос культурної взаємодії : [навч.- метод. посіб. для студ. вищих навч. закладів] / Анжеліка Костянтинівна Солодка. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 228 с.
10. Шустова Ю. И. Цикл часов общения “Развитие навыков анализа у старшеклассников” / Ю. И. Шустова // Классный
руководитель. – 2006. – № 2. – С. 32–57.