issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ культури демократизму особистості

СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ культури демократизму особистості

Назаренко Г. А. 

проректор з науково-методичної роботи Черкаського обласного Інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

 

У статті здійснено аналіз змісту понять “цінність”, “ціннісні орієнтації”, висвітлено значення цих феноменів у становленні людини-громадянина як суб’єкта суспільно-владних відносин, визначено систему цінностей демократії як народовладдя. Автор конкретизує термінальні, інструментальні та оперативні цінності демократії у їхньому взаємозв’язку та наголошує на потребі їх визнання як пріоритетних принципів життєдіяльності особистості-суб’єкта в демократичній державі.

 

Ключові слова: демократія, культура демократизму; термінальні, інструментальні та оперативні цінності; ціннісні орієнтації.

 

Література
1. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : наук. видання. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

2. Касьян В. І. Філософія : навч. посіб. / В. І. Касьян. – 5-те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 347 с.
3. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / В. Г. Кремень. – 2-е вид. – К. : Т-во “Знання” України, 2011. – 520с.
4. Морозова Л. П. Цінності як основні категорії культури // Нова парадигма : альманах наукових праць. – 2000. – Вип. 16. – С. 54–59.
5. Петінова О. Б. Потреби, інтереси, ціннісні орієнтації особистості: їх взаємозв’язок // Перспективи.– 2002. – № 1 (17). – С. 71–78.
6. П’янзін С. Д. Аксіологія буття: інваріант смислу та динаміка значень // Знак. Символ. Образ : матеріали міжвузівського наук. семінару з проблем сучасної семіотики. Вип. 5. – Черкаси: ЧДУ, 2000. – С. 41– 45.
7. Сліпець П. П. Політичні цінності й ідеологія у форматі стратегії формування ефективної держави та суспільних відносин / П. П. Сліпець // Наука. Влада. Політика : зб. наук. пр. / редкол.: М. І. Михальченко (голова) та ін. – К. : Знання України, 2008. – С. 75–92.
8. Слоневська І. Б. Проблема фундаментальних цінностей особистості в соціально-історичному контексті // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наукових праць. – К. : Укр. Центр духовної культури, 2002. – Вип. 29. – С. 29–36.
9. Стасевич В. П. Культура як аксіологічний феномен буття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 / Донецький національний університет. – Донецьк, 2004. – 19 с.
10. Сугробова Ю. Ю. К вопросу о типологизации ценностных ориентаций в молодёжной культуре // Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 36. – С. 238–240.
11. Теоретичні основи педагогіки: курс лекцій : підруч. для студ. / за ред. Вишневського О. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 262 с.
12. Цюрупа М.В. Основи сучасної політології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Цюрупа, В. С. Ясинська ; Київська держ. академія водного транспорту ім. гетьмана Конашевича-Сагайдачного. – К. : Кондор, 2009. – 354 с.