issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДО ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЛІЦЕЮ

ДО ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЛІЦЕЮ

Мотика С. М. 

заступник начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна по роботі з особовим складом, аспірант Інститут проблем виховання НАПН України

 

Розглянуто питання патріотичного виховання молоді в Україні, провідні ідеї патріотичного виховання у вітчизняній педагогічній теорії та виховній практиці, обґрунтовано його актуальність та особливе значення у сучасному українському суспільстві. Висвітлено актуальні проблеми патріотичного виховання військових ліцеїстів. Названі головні характеристики системи патріотичного виховання у військових ліцеях. Окреслено теоретичні основи, мета та провідні завдання патріотичного виховання військових ліцеїстів.

 

Ключові слова: українське суспільство, патріотизм, патріотичне виховання, любов до Батьківщини, військові ліцеїсти.

 

Література
1. Афанасьєв А. О. Педагогічні основи військово-патріотичного виховання військовослужбовців строкової служби Збройних сил України : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Афанасьєв Андрій Олександрович. – К., 2005. – 255 с.
2. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.- метод. посіб. / І. Д. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.
3. Бех І. Д. Проблеми виховання національно свідомого, патріотичного молодого покоління України / І. Д. Бех // Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: аналіт.-інформ. матеріали / Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді. – К., 2003. – С. 32–41.
4. Бех І. Д. Психолого-педагогічні умови формування у молоді громадянськості / І. Д. Бех // Громадянське виховання студентської молоді в умовах трансформації суспільства: зб. наук. статей, матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару / за ред. М. П. Лукашевича [та ін.]. – Черкаси, 1998. – С. 23–27.
5. Боришевський М. Й. Виховання національної самосвідомості молоді – актуальна проблема педагогічної науки / М. Й. Боришевський // Теоретико-методологічні засади ідей народної і наукової педагогіки у вихованні дітей та молоді / [за заг. ред. дійсн. чл. АПН України, проф. В. І. Кононенка та чл.-кор. АПН України, проф. Р. П. Сеульського]. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 22–27.

6. Дзюба В. М. Патріотичне виховання майбутніх офіцерів внутрішніх військ у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 20.02.02 “Військова педагогіка та психологія” / В. М. Дзюба. – Хмельницький, 2002. – 20 с.

7. Зорій Я. Б. Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Зорій Ярослав Богданович. – Вінниця, 2005. – 251 с.
8. Каюков В.І. Патріотичне виховання учнів загальноосвітньої школи на героїчних традиціях українського народу: автореф. дис.. канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника – Івано-Франківськ, 1998. – 17 с.
9. Коваль В.О. Патріотичне виховання учнів під час вивчення літератури в старших класах загальноосвітньої школи: Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Інститут педагогіки АПН України. – К., 1999. – 191 с.
10. Кутовий Р. В. Патріотичне виховання курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України в навчально-виховному процесі: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кутовий Роман Валерійович. – Луганськ, 2011. – 218 с.
11. Мірошниченко В. І. Теоретико-методичні засади патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: 13.00.07 / Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ, 2012. – 42 с.
12. Олійник Л. В. Теоретико-методологічні основи та сучасний стан організації виховного процесу в підрозділах Збройних Сил України / Л. В. Олійник // Вісник воєнної розвідки. – 2011. – Вип. 23. – С. 61–66.
13. Олійник Л. В. Формування національних та загальнолюдських цінностей захисника Вітчизни як основа патріотизму/ Л. В. Олійник, С. М. Мотика // Матеріали ХІІ Захаренківських педагогічних читань, Всеукраїнської науково-практичної конференції “Патріотизм – нагальна потреба України й українців”, 19 травня 2015 р. / [упор. Назаренко Г. О.]. – Черкаси : ОІППО, 2015. – С. 43–47.
14. Онищук П. В. Педагогічні засади технології формування патріотичних рис у учнів шкіл, гімназій, ліцеїв : дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1996. – 162 с. 

15. П’янковський Г. В. Педагогічна оцінка ефективності військово-патріотичного виховання призовної молоді: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Київ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1997. – 23 с. 

16. Сухомлинська О. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності / О. Сухомлинська // Педагогічна газета, 2000. – № 6. – С. 4–6. 

17. Сухомлинський В. О. Теоретичні і практичні проблеми, які висуваються життям у процесі здійснення ідеї розвитку особистості / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. Т. 1. – К., 1976. – 431с.