issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЦІННІСТЬ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДРУЖНІХ ВЗАЄМИН МІЖ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ЦІННІСТЬ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДРУЖНІХ ВЗАЄМИН МІЖ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Москальова Л. Ю. 

завідувач кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор

 

Розкрито сутність та види дружніх взаємин між дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. Наголошено на потребі формуванні дружніх взаємин на засадах доброчесності, починаючи з першої ланки освіти; обґрунтовано важливість зміни технології виховання. Наведено особливості формування дружніх взаємин дошкільників та молодших школярів, розглянуто функції, які має виконувати педагог для підвищення ефективності цього процесу.

 

Ключові слова: дружні взаємини, цінність доброчесності, діти дошкільного віку, діти молодшого шкільного віку.

 

Література
1. Воскобойников А. Э. Монолог о Диалоге и Понимании / А. Э. Воскобойников // Знание. Понимание. Умение. − 2006. − № 1. − С. 22−27.
2. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин. − СПб. : Питер. 2013. − 576 с. : ил. − (Серия “Мастера психологии”).
3. Ильин Е. П. Пол и гендер / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2010. − 686 с.
4. Крысько В. Словарь-справочник по социальной психологии / В. Крысько. − СПб. : Питер, 2003. − 416 с.
5. Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку [моногр.] / В. О. Огнев’юк. − К. : Знання України, 2003. – 450 с.
6. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5-ти т. Т. 3. Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1977. – 670 с.