issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СТАН СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

СТАН СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Маслюк К. А.

викладач кафедри української мови та методик викладання, аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Обґрунтовано важливість особистісного самовизначення, розкрито сутність культури особистісного самовизначення. Уточнено поняття “культура особистісного самовизначення студентів” як інтегративне утворення, що передбачає усвідомлення людиною самої себе, своєї індивідуальності та універсальності завдяки виробленню та привласненню культурних цінностей, орієнтації на їх реалізацію шляхом здійснення рефлексії власних потреб і вибору життєвої стратегії, вироблення плану своєї життєдіяльності; визначено критерії і показники її сформованості. Розкрито зміст, методику і результати констатувального етапу експерименту з формування культури особистісного самовизначення студентів педагогічних університетів.

 

Ключові слова: культура особистісного самовизначення, студенти, критерії, показники, рівні, констатувальний етап експерименту.

 

Література
1. Будич Н. Ю. Уверенность в себе как фактор личностного самоопределения : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Будич Наталья Юрьевна. – Хабаровск, 2005. – 154 с.
2. Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики / А. В. Карпов // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24, № 5. – С. 45–57.
3. Цюман Т. П. Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами освітнього тренінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка / Т. П. Цюман. – К., 2008. – 19 с.
4. Шумилин Е. А. Психологические особенности личности старшеклассника / Е. А. Шумилин. – М. : Педагогика, 1979. – 152 с.