issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Маршицька В. В.

завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Орлова Г. В.

молодший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті окреслено сучасні підходи вітчизняних та зарубіжних учених до розуміння сутності поняття “креативність”; психолого-педагогічні особливості розвитку творчої особистості дитини старшого дошкільного віку; визначено завдання креативного розвитку старших дошкільників в умовах сучасного дошкільного навчального закладу.

 

Ключові слова: індивідуальність, креативність, творча особистість, дитяча творчість, креативний розвиток, старший дошкільний вік.

 

Література
1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей / Д. Б. Богоявленская. – М. : Академия, 2002. – 320 с.
2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте : психол. очерк; Кн. Для учителя. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 1991. – 93 с.
3. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта : пер. с англ. / [Дж. Гилфорд] // Психология мышления. – М. : Прогресс, 1969. – 531 с.
4. Кузьменко В. У. Розвиток індивідуальності дитини 3–7 років : монографія / В. У. Кузьменко. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – 354 с.
5. Поддьяков Н. Н. Проблемы обучения и развития творчества дошкольников / Н. Н. Поддьяков, А. Н. Поддьяков. – Новгород, 1999. – 39 с.
6. Пономарев Я. А. Перспективы развития психологии творчества // Психология творчества: школа Я. А. Пономарева / под ред. Д. В. Ушакова. − М. : Институт психологии РАН, 2006. – С. 145−276.
7. Психология творчества / под ред. Я. А. Пономарева. – М. : Педагогика, 1990. – 224 с.
8. Художественное творчество в детском саду / под ред. Н. А. Ветлугиной. – М. Просвещение, 1974. – 170 с.