issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СОВІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ В РАННЬОМУ ОНТОГЕНЕЗІ

СОВІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ В РАННЬОМУ ОНТОГЕНЕЗІ

Маруніна Г. Г.

молодший науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України

 

Висвітлено теоретичні підходи до розкриття змісту поняття “совість” як показника розвитку моральної самосвідомості особистості. Узагальнено думки вітчизняних та зарубіжних науковців в галузі морального виховання щодо природи совісті. Виокремлено механізми формування совісті: самооцінка, ціннісне ставлення, децентрація, рефлексія. Схарактеризовано вікові особливості її прояву в ранньому онтогенезі: старшому дошкільному (5–7 р. ж.) та молодшому шкільному віці (9–11 р. ж.), які впливають на становлення моральності особистості.

 

Ключові слова: совість, моральна самосвідомість, децентрація, самооцінка, саморегуляція, рефлексія, особистість, онтогенез, старший дошкільник, молодший школяр.

 

Література
1. Бех І. Д. Виховання особистості. Кн. 1 / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2003. – С. 207–220.
2. Бех І. Д. Концептуальні засади виховання моральної самосвідомості зростаючої особистості в позакласній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів / І. Д. Бех, К. І. Чорна. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2014. – 44 с.
3. Галян О. І. Розвиток моральної свідомості та самосвідомості на етапі дошкільного дитинства / Олена Іванівна Галян // Моральна свідомість та самосвідомість особистості : [монографія] / за ред. М. Савчина, І. Галяна. – Дрогобич, 2009. – С. 64‒76.
4. Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості / Олена Леонтіївна Кононко. – К. : Освіта, 1998. – 256 с.
5. Павелків Р. В. Розвиток моральної свідомості та самосвідомості у дитячому віці / Роман Володимирович Павелків. – Рівне : Волинські обереги, 2004. – 247 с.
6. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник/ Тамара Іллівна Поніманська. – 2-ге вид., доповн. – К. : Академвидав, 2013. – 462 с.
7. Столин В. В. Самосознание личности / В. В. Столин. – М. : Издательство Моск. ун-та. – 1983. – 284 с.
8. Тофтул М. Г. Етика: (навч. посібник) / М. Г. Тофтул. – К. : Академія, 2005. – 416 с.
9. Хоріщенко Г. Г. Совість як складова морального виховання / Г. Г. Хоріщенко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Київ ; Житомир : Волинь, 2003. – Вип. 5, кн. 1. – С. 186–191.