issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

РОЛЬ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДУ ТА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ

РОЛЬ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДУ ТА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ

Литовченко О. В.

старший науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

 

Матеріали статті представляють теоретичні і практичні аспекти проблеми формування світогляду та ціннісних орієнтацій дітей і молоді у позашкільних навчальних закладах. Наведено конкретні приклади діяльності позашкільних закладів України, мета яких полягає у вирішенні найактуальніших виховних завдань у складних умовах розвитку країни.
У статті актуалізовано роль позашкільної освіти як інституту виховання, сучасний зміст якого має бути спрямований на становлення світогляду, виховання патріотичних почуттів, громадянських якостей особистості, любові до Батьківщини.

 

Ключові слова: позашкільна освіта, позашкільні навчальні заклади, ціннісні орієнтації, патріотичне виховання.

 

Література
1. Бех І. Д. Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів / Бех І. Д., Ганнусенко Н. І., Чорна К. І. // Шкільний світ. – 2005. – № 45. – С. 4–11.
2. Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 672 с.
3. Від профільного навчання до профільної освіти. Стратегія локальних змін позашкільного навчального закладу нового типу (з досвіду роботи Палацу дітей та молоді м. Рівне) : [наук.-метод. посіб.] / за ред. Первушевської І. О. – Рівне: ПДМ, 2010. – 606 с.
4. Леонтьев Д. А. Методика изучения ценностных ориентации. – М., 1992. – 17 с.
5. Серый А. В. Ценностно-смысловая сфера личности : учеб. пособие / А. В. Серый, М. С. Яницкий. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 1999 – 92 с.
6. Фестивальний альманах / упоряд. І. Завражна. – Кіровоград : Імекс-ЛТД. – 2006. – 243 с.