issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕФЛЕКСІЇ ЯК СКЛАДНИКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕФЛЕКСІЇ ЯК СКЛАДНИКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Лаппо В. В.

доцент кафедри педагогіки і психології Коломийського інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кандидат педагогічних наук, доцент

 

У статті здійснено спробу визначити особливості рефлексії як одного з чинників формування духовних цінностей студентів вищих навчальних закладів. Автор доводить, що зміст процесу духовно-ціннісного самовизначення студентів ВНЗ має супроводжуватись низкою педагогічних заходів, спрямованих на активізацію рефлексійної діяльності. Наголошено на потребі залучення традиційних і пошуку нових методів стимулювання рефлексійного потенціалу особистості студента.

 

Ключові слова: рефлексія, рефлексійна діяльність, духовні цінності, мотивація, особистість, самовизначення, студентський вік.

 

Література
1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни : монографія / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 с.
2. Бех І. Д. Виховання особистості / Бех І. Д. – Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – К. : Либідь, 2003. – 278 с.
3. Бех І. Д. Особистісно орієнтоване виховання : наук.-метод. посібник / І. Д. Бех – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.
4. Духовность и рефлексивность в становлении профессионала / под ред. Н. А. Коваль, И. Н. Семенова. – Москва ; Тамбов : ИРПТиГО; ТГУ, 1997. – 298 с.
5. Карпов А. В. Психология рефлексивных механизмов деятельности : монография / А. В. Карпов. – М. : Изд- во Института психологии РАН, 2004. – 326 с.
6. Липман М. В. Рефлексивна модель практики освіти / М. В. Липман // Шлях освіти. – 2005. – № 8. – С. 7–15.
7. Пономаренко В. А. Психология духовности профессионала : монография / В. А. Пономаренко. – М. : ИАКМ, 1997.– 496 с.
8. Помиткін Е. О. Психологія духовного розвитку особистості : монографія / Е. О. Помиткін. – К. : Наш час, 2007. – 280 с.
9. Семенов И. Н. Социально-психологические и акмеологические аспекты рефлексивности духовного развития будущего профессионала / И. Н. Семенов, А. В. Ставцев // Акмеология и социальная психология на рубеже XXI века / под ред. А. А. Деркача. – М. : РАГС, 2001. – С. 45–51.