issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ПІДЛІТКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ПІДЛІТКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Куниця Т. Ю.

старший науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

 

Визначено місце соціальної взаємодії у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. Розглянуто поняття “соціальна взаємодія”, теорії та концепції її формування. Наголошено на потребі зосередження особливої уваги на її структурі та компонентах, визначенні підходів і принципів формування соціальної взаємодії школярів. Обґрунтовано необхідність надання соціальним педагогом педагогічної підтримки як превентивної та оперативної допомоги дітям у вирішенні їхніх індивідуальних проблем з метою формування у них навичок соціальної взаємодії.

 

Ключові слова: соціальна взаємодія, соціально-педагогічна підтримка, соціальний педагог.

 

Література
1. Байбородова Л. В. Взаимодействие в разновозрастных группах учащихся : монография / Л. В. Байбородова. – Ярославль : Академия развития, 2006. – 336 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.
3. Газман О. С. Неклассическое воспитание. От авторитарной педагогики к педагогике свободы / О. С. Газман ; ред.-сост.: А. О. Зверев, А. Н. Тубельский. – М. : Новый учебник, 2003. – 312 с.
4. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / [за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої]. ‒ Київ ; Сімферополь : Універсум, 2012. ‒ 536 с.
5. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебник для вузов. – Изд. второе, доп., испр. и перераб. – М. : Логос, 2000. – 384 с.
6. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика : пер. с англ. // Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов. – М. : Политиздат, 1992.
7. Соціальні цінності малої групи школярів : монографія / за заг. ред. Т. Ф. Алєксєєнко. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 240 с.
8. Хоронжук В. І. Соціально-педагогічна підтримка особистості як наукова проблема / В. І. Хоронжук // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Вип. 16, книга 3. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – С. 301‒302.
9. Шаповаленко И. В. Возрастная психология. Психология развития и возрастная психология / И. В. Шаповаленко – М. : Гардарики, 2005. –349 с.
10. Homans G. С. Social behaviour: Its elementary forms. N.Y., 1974.