issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СІМ’Я І СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

СІМ’Я І СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Кравченко Т. В.

головний науковий співробітник лабораторії виховання в сім’ї Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

 

Розглянуто сутність сімейних цінностей як феномену, що має важливе значення для сім’ї, поважається і підтримується всіма її членами, забезпечує міцність сімейного союзу. Представлено ґенезу сімейних цінностей британської сім’ї, встановлено їхню зумовленість традиціями, функціями, що покладалися на цей соціальний інститут. Виявлено відмінності у сімейних цінностях, властивих представникам різних країн Об’єднаного Королівства. З’ясовано, що останніми роками британці віддають перевагу моральним, гуманістичним цінностям, які розглядаються як основоположні принципи, що забезпечують ефективну життєдіяльність сімейного мікроколективу, його успішне функціонування.

 

Ключові слова: сім’я, сімейні цінності, сімейні традиції, функції сім’ї, Велика Британія.

 

Література
1. Елизов А. Н. К проблеме поиска основного интегрирующего фактора семьи / А. Н. Елизов // Вести Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 1996. – № 1. – C. 43–44.
2. Лонгиер В. Особенности выходного дня английской семьи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ekklesiast.ru/2013/06/2737. – Назва з екрана.
3. Петрищев В. И. Семья как институт социализации в Великобритании / Петрищев В. И., Грасс Т. П., Алексеенко И. В. // Человек и образование. – 2009. – № 1 (18). – С. 183–187.
4. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: курс лекцій. – К. : Либідь, 1993. – 390 с.
5. Семейная жизнь англичан. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.7.com/evropa/871_semeinja_england.html. – Назва з екрана.
6. Царева А. П. Английская дворянская семья во второй половине XVIII – начале XIX в.: жизненный уклад и нравственные ценности : дис. … кандидата ист. наук : 07.00.00, 07.00.03 / Царева Александра Петровна. – М., 2012. – 316 с.
7. Family Values. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fpsc.org.uk. – Назва з екрана.
8. Winter K. Family Values still rule: A new survey of the nation’s behavior paint a positive picture of life in modern Britain / Katy Winter [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2299954/Family-valuesrule-A-new-survey-nations-behaviour-paints-positive-picturelife-modern-Britain.html. – Назва з екрана.