issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Коток М. О.

аспірант Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті розглянуто та проаналізовано теоретичні підходи до вивчення проблеми формування особистісної ідентичності дитини дошкільного віку, визначено сутність поняття “ідентичність” та “ідентифікація”, фактори впливу на процес становлення особистісної ідентичності та з’ясовано основні структурні елементи феномену.

 

Ключові слова: ідентифікація, ідентичність, особистісна ідентичність, теоретичні підходи, дитина дошкільного віку.

 

Література
1. Базовий компонент дошкільної освіти / науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук. ; авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідельнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. – К. : Видавництво, 2012. – 26 с.
2. Бех І. Д. Ідентифікація у вихованні особистості // Рідна школа. – 2013, – № 4–5. – С. 20–25.
3. Иванова И. В. Влияние переживаний на развитие личностной идентичности у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психол. наук / Психологический институт РАО. – Москва, 2001. – 20 с.
4. Кончаловская М. М. Особенности становления личностной идентичности в дошкольном и младшем школьном возрасте : автореф. дис. на соис. науч. степени канд. психол. наук : спец.19.00.01 “Общая психология, история психологии” / М. М. Кончаловская. – М. : МГУ. – 2006. – 21 с.
5. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М. : Прогресс, 1996. – 334 с.
6. Breakwell G. M. Integrating paradigms, methodical implications // Breakwell G.M., Catner D.V. (eds). Empirical approaches to social representation. Oxford: Clarendon Press, 1993. P. 180-201.
7. Identity in adolescence: Processes and contents / Waterman A.S. (ed.) San Francisco-L.: Jossey-Bass, 1985.
8. Marcia, J. Identity in adolescence. In J. Adelson (Ed)., Handbook of adolescent psychology. New York: Wiley., 1980. 10-134 p.
9. Mead G.H. Mind, self and Society. Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1946.
10. Tajfel H., Turner J.C. An integrative theory of intergroup conflict. In: W.G.Austin, S.Wotchel (eds.) The social psychology of intergroup relations.Montrey, Calif., 1979.