issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ

Кобзаренко Л. А.

викладач музично-педагогічних дисциплін з методикою викладання Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, аспірант Інститут проблем виховання НАПН України

 

У статті схарактеризовано сутність і структуру виховання морально-ціннісних орієнтацій студентів педагогічних коледжів засобами етнопедагогіки. Особлива увага приділена базовим моральним цінностям, як-то: гідність, повага до людей, милосердя, вдячність, любов до Батьківщини, які визначають основні морально-ціннісні орієнтації молоді. Окреслено структурні компоненти (когнітивний, емоційно-ціннісний, діяльнісний) та механізми (національна самоідентифікація, саморефлексiя, самооцінка, самоставлення та самоприйняття), що відображають специфіку виховання студентів у педагогічних коледжах.

 

Ключові слова: морально-ціннісні орієнтації, структурні компоненти, моральні цінності, студенти педагогічних коледжів, етнопедагогіка.

 

Література
1. Абульханова-Славская К. А. Философско-психологическая концепция С. Л. Рубинштейна: к 100-летию со дня рождения / Ксения Александрова Абульханова-Славская. – М. : Наука, 1989. – 248 с.
2. Бех І. Виховання особистості. Книга 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
3. Будак В. Д. Система ціннісних орієнтирів сучасної студентської молоді / В. Д. Будак // Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб.наук.праць : в 5 т. Т.1: Загальна педагогіка та філософія освіти. – К. : Педагогічна думка, 2012. – С. 233–244.
4. Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
5. Здравомыслов А. Г. Отношение к труду и ценностные ориентации личности / А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов // Социология в СССР : в 2 т. / [ред.-сост. Г. В. Осипов]. – М. : Мысль, 1966. – Т. 2. – С. 187–207.
6. Оссовский В. Л. Формирование трудовых ориентаций молодежи (методологические и методические проблемы психологического исследования) / В. Л. Оссовский. – К. : Наукова думка, 1985. – 124 с.
7. Роменець В. Історія психології ХХ століття : навч. посібник / В. Роменець, І. Маноха. – К. : Либідь, 2003. – 992 с.
8. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений / Сергей Леонидович Рубинштейн. – М. : АН СССР, 1957. – 328 с.
9. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину / Василь Сухомлинський // Вибрані твори : у 5 т. Т. 2. – К., 1976. – С. 149–418.
10. Шкільна І. М. Виховання гуманістичних цінностей старших підлітків у взаємодії сім’ї і школи : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / Шкільна Ірина Миколаївна. – К., 2014. – 315 с.
11. Ядов В. А. Соотношение ценностных ориентаций и реального (явного) поведения личности в сферах труда и досуга. Программа исследования / В. А. Ядов, И. С.Кон [и др.] // Личность и ее ценностные ориентации; Инф. Бюллетень ИКСИ. – № 4 (19), Вып. 1. – М., 1969. – С. 1–66.