issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДІАГНОСТИКА ВИХОВАНОСТІ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (УЧНІВ 3–4 КЛАСІВ)

ДІАГНОСТИКА ВИХОВАНОСТІ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (УЧНІВ 3–4 КЛАСІВ)

Киричок В. А.

доцент кафедри психології і педагогіки післядипломної освіти Національного медичного університету імені О. Богомольця, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

У статті розкрито сутність категорії “моральна самосвідомість особистості”. Подано результати констатувального етапу експериментального дослідження з виявлення ціннісного компонента моральної самосвідомості учнів 3–4 класів (свобода, гідність, совість, відповідальність, самодостатність). Описано методику діагностування вихованості моральної самосвідомості, визначено рівні її вихованості у молодших школярів як результат виховання означеної якості у позакласній діяльності.

 

Ключові слова: моральна самосвідомість, критерії, показники та рівні вихованості моральної самосвідомості, молодші школярі (учні 3–4 класів), методи дослідження.

 

Література
1. Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності : наук. вид. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.
2. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.
3. Білозерська С. І. Психологічні умови розвитку моральної свідомості молодшого школяра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. Наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія” / С. І. Білозерська. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с.
4. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание : монография / Александр Георгиевич Спиркин. – М. : Политиздат, 1972. – 303 с.