issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

РОЛЬ БАТЬКІВ У ВИХОВАННІ ПОЧУТТЯ ГІДНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

РОЛЬ БАТЬКІВ У ВИХОВАННІ ПОЧУТТЯ ГІДНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Казнодзей О. В.

здобувач кафедри теорії і методики виховання, старший лаборант кафедри інформатики та прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету

 

У статті здійснено теоретичний аналіз вітчизняної психолого-педагогічної літератури, який дає можливість розкрити вагому роль батьків у формуванні почуття гідності в учнів початкових класів. Доведено, що сім’я є одним із могутніх джерел формування високої моральності та глибоких людських почуттів; визначено умови сімейного виховання, спрямовані на виховання почуття гідності молодших школярів.

 

Ключові слова: батьки, сім’я, почуття гідності, учні початкових класів, виховання.

 

Література
1. Білоусова Н. М. Консультування батьків та вчителів з питання оптимізації розвитку почуття власної гідності у дітей молодшого шкільного віку / Н. М. Білоусова // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – 2012. – Вип. 10. – С. 13–20.
2. Білоусова Н. М. Психологічні чинники розвитку почуття власної гідності у молодшому шкільному віці : 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Білоусова Наталія Миколаївна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20 с.
3. Енциклопедія батьківства : посіб. з сімейн. вихов. / [Є. І. Коваленко, С. В. Кириленко, Г. С. Адамів та ін.] ; за заг.ред.: Є. І. Коваленко, С. В. Кириленко. – К. : КНТ, 2008. – 591 с.
4. Етика : навч. посіб. [для студ. вузів] / В. П. Савельєв. – [Вид. 2-е, випр.]. – Л. : Магнолія плюс, 2006. – 244 с.
5. Кузьмінський А. І. Педагогіка : [підручник] / Анатолій Кузьмінський, Віталій Омеляненко. – К. : Знання, 2007. – 477.
6. Сухомлинський В. О. Виховання високих моральних якостей і норм поведінки / Сухомлинський В. О. // Вибрані твори в п’яти томах. – К. : Радянська школа, 1976. – Т. ІІ. – С. 249–233.
7. Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізм, генезис : монографія / за ред. Р. В. Павелківа, Н. В. Корчакової. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 368 с.
8. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. – [Вид. 2-ге, перероб. і доп.]. – Київ, 1986. – 800 с.