issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Журба К. О.

докторант Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

Розглянуто проблему виховання смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи у педагогічних дослідженнях. Основна увага приділена розумінню виховання смислу життя і смисложиттєвих цінностей у дореволюційній, радянській, українській і зарубіжній педагогіці. Аналізуються поняття “сенсоутворення”, “особистісний сенс”, “сенс власної поведінки”, “ціннісно-смисловий простір”, “смисложиттєва сфера особистості”, “сенсожиттєві орієнтації” у різних педагогічних дослідженнях, які відображають практику виховання
смисложиттєвих цінностей основної і старшої школи.

 

Ключові слова: смисложиттєві цінності, смисл життя, особистісний сенс, сенсожиттєві орієнтації, смисложиттєва сфера особистості.

 

Література
1. Вишневський О. Теоретичні основи української педагогіки : навч. посібник / Омелян Іванович Вишневський. – К. : Знання, 2008. – 566 с.
2. Гавриловец К. В. Воспитание человечности: Книга для учителя / Клара Всеволодовна Гавриловец. – Мн. : Нар. Асвета, 1985. – 183 с.
3. Личность и творчество: проблемы, идеи, возможности / [Юсов Б. П., Ильченко В.И., Левченко О. А.]. – Луганск : Пресса,1997. – 155 с.
4. Макаренко А. С. Педагогические сочинения: в 8 т. Т.8 / Антон Семенович Макаренко ; сост. М. Д. Виноградова, А. А. Фролов. – М. : Педагогика, 1986. – 336 с.
5. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори: у 4-х кн. Кн.3./ Софія Федорівна Русова ; за заг. ред. Є. І. Коваленко . – Чернігів : РВК “Деснянська правда”, 2008. – 240 с.
6. Стежко Ю. Г. Формування сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.. наук: спец. : 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / Ю. Г. Стежко. – К., 2004. – 19 с.
7. Сухомлинська О. В. Про ідеї та підходи до виховання моральності: український погляд / О.В.Сухомлинська // Шкільний світ. – 2015. – №4 (708). – С.4–20.
8. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5 т. Т. 2 / Василь Олександрович Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1977. – 670 с.
9. Ушинський К. Д. Твори: в 6 т. Т. 1: Педагогічні статті / К. Д. Ушинский. – К. : Учпедвидав, 1954. – 364 с.
10. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: у 2-х т. / Костянтин Дмитрович Ушинський ; заг. ред. В. Столєтов. – К. : Радянська школа, 1983. – Т. 1.: Теоретичні проблеми педагогіки / упор. Е. Д. Днєпров ; ред. О. І. Пискунов. – 488 с.
11. Чорна К. І. Цінності консолідації української нації / К. І. Чорна // Освіта. – 2014. – № 44 (5635). – С.4.
12. Fouts G. T. Education for Moral Living; Guidelines for School Programs / Gregory Fouts // Матеріали симпозіуму про впровадження реформ в середню освіту (19–21 травня, 1993 р.) / МОН України. – K., 1993. – С. 130–142.