issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Жданович Ю. М.

старший науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

 

У статті обґрунтовано актуальність проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей вимушених переселенців в умовах сучасної соціально-політичної ситуації в державі. Розглянуто різні підходи до визначення поняття соціально-педагогічної підтримки. Проаналізовано педагогічну, психологічну та соціологічну літературу з означеної проблеми. Розкрито сутність понять “діти із сімей вимушених переселенців”, “соціально-педагогічна підтримка дітей із сімей вимушених переселенців”.

 

Ключові слова: соціально-педагогічна підтримка, вимушені переселенці, переселенці із зони АТО.

 

Література
1. Дронова Е. Н. Социально-педагогическая поддержка подростков в деятельности социального педагога общеобразовательной школы : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 “Общая педагогика, история педагогики и образования” / Дронова Елена Николаевна. – Барнаул, 2004. – 200 с.
2. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / [за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої]. – Київ, Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с.
3. Кочерга И. В. Социально-педагогическая поддержка педагогов среднего профессионального образования с синдромом эмоционального выгорания : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. пед. наук: 13.00.08 / Ирина Владимировна Кочерга. – Майкоп, 2007. – 23 с.
4. Мазин А. Теоретические аспекты миграции населения // Народонаселение. – 2001. – №1. – С. 132–146.
5. Тихомирова Л., Тихомиров М. Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. – М., 1997. – 516 с.
6. Сови А. Общая теория населения. Т. 2: Жизнь населений / пер. с франц. Ф. Р. Окуневой. – М. : Прогресс, 1977. – 520 с
7. Філоненко М. Психологія спілкування : навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 c.