issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ШЛЯХИ ВИХОВАННЯ ОПТИМІСТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

ШЛЯХИ ВИХОВАННЯ ОПТИМІСТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Горлова А. В.

старший викладач кафедри педагогіки початкової освіти Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук 

 

У статті висвітлено проблему виховання оптимістичного ставлення особистості до життя. Розглянуто ідеї вітчизняних та зарубіжних теоретиків і практиків в контексті цього явища. Доведено, що ставлення до навколишнього світу формується з раннього дитинства. Тому завдання батьків і педагогів – допомогти дитині “здобути звичку без страху дивитися в очі труднощів”, оскільки в перехідному, кризовому віці саме ці навички допоможуть підліткові ефективно адаптуватися до змін. Наведено приклади практичних шляхів розвитку оптимістичного світосприйняття.

 

Ключові слова: оптимістичне світосприйняття, особистість, духовний розвиток, значущі дорослі, шляхи виховання оптимістичного ставлення до життя.

 

Література
1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.
2. Грецов А. Практическая психология для подростков и родителей / А. Грецов. – СПб. : Питер, 2007. – 224 с.
3. Замышляева М. С. Оптимизм и пессимизм в совладающем поведении в юношеском возрасте : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : 19.00.13 – “Психология развития, акмеология” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.dissercat.com.
4. Кехо Дж. Сила разума для детей / Дж. Кехо, Н. Фишер ; пер. с англ. П. А. Самсонов. – Мн. : Попурри, 2003. – 176 с.
5. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
6. Любомирски С. Психология счастья. Новый подход / Соня Любомирски. – СПб. : Питер, 2014. – 352 с.
7. Москаленко В. В. Психологія соціального впливу : навч. посіб. / В. В. Москаленко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 448 с.
8. Селигман М. Ребенок-оптимист: проверенная программа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://aldebaran.ru/author/seligman_martin/kniga_rebenok_optimist_proverennaya_programma.
9. Сухомлинський В. О. Як любити дітей / В. О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5 т. – К. : Рад. шк., 1977. – Т. 5. – С. 292–303.
10. Як виховати дитину-оптиміста: поради психолога [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// liyalno1.ua/articles/view/name/yak-vihovati-ditiny-optimista.