issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЦІННІСТЬ ГУМАННИХ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ ВЗАЄМИН

ЦІННІСТЬ ГУМАННИХ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ ВЗАЄМИН

Гончар Л. В.

завідувач лабораторії виховання в сім’ї Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

 

Стаття присвячена розгляду зарубіжних та вітчизняних підходів з проблеми формування гуманних батьківсько-дитячих взаємин. У цьому ракурсі проаналізовано головні положення гуманістичної психології А. Маслоу, гуманістичних моделей сімейного виховання А. Адлера, Р. Дрейкурса, Т. Гордона, К. Роджерса, Р. Кемпбелла. Особливу увагу приділено висвітленню основних виховних цінностей сучасної сім’ї на засадах гуманізму (І. Бех).

 

Ключові слова: сім’я, гуманні батьківсько-дитячі взаємини, сімейні цінності.

 

Література
1. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов / А. Адлер. – Ростов на Дону : Феникс, 1998. – 448 с.
2. Бех І. Д. Виховання особистості: сходження до духовності : [наук. видання] / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.
3. Дрейкурс Р. Счастье вашего ребенка: Кн. для родителей / Р. Дрейкурс. – М. : Прогресс, 1986. – 239 с.
4. Кэмпбелл Р. Им нужна безусловная любовь / Р. Кэмпбелл // Семья и школа. – 1995. – № 11. – С. 10–11.
5. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс. – М. : Прогресс, 1994. – 480 с.
6. Фромм А. Азбука для родителей / А. Фромм ; пер. И. Г. Константиновой. – 3-е изд., сокр. – М. : Знание, 1994. – 288 с.
7. Хелл Л. Теории личности (Основные положения, исследования и применение) / Л. Хелл, Д. Зиглер. – СПб. : Питер, 1999. – 608 с.