issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СФОРМОВАНІСТЬ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЙ МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ

СФОРМОВАНІСТЬ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЙ МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ

Вовк О. Р.

аспірант Інституту проблем виховання НАПН України 

 

Розкрито сутність гуманістичного підходу до виховання особистості як вимогливого та відповідального ставлення до неї завдяки поєднанню особистісних і суспільних інтересів, збереження, підтримки та розвитку в людині людяності, незалежно від її соціального статусу. Встановлено, що гуманна людина діє згідно з вимогами морального еталону, здатна критично мислити, самостійно робити вибір, відповідати за наслідки своїх дій, виявляти гідність, повагу до оточуючих, узгоджуючи індивідуальні та суспільні інтереси завдяки вмінню робити моральний вибір. Уточнено сутність сформованості готовності студентів до гуманістичного вирішення ситуацій морального вибору; визначено критерії і показники цієї сформованості. Представлено зміст, методику і результати констатувального етапу експерименту; схарактеризовано рівні сформованості готовності студентів до гуманістичного вирішення ситуацій морального вибору.

 

Ключові слова: студенти, гуманістичні цінності, ситуації морального вибору, констатувальний етап експерименту, діагностичні методики, критерії, показники, рівні.

 

Література
1. Богач О. В. Психологічні особливості прийняття рішень старшокласниками в ситуаціях морального вибору: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Богач Олена Володимирівна. – Луганськ, 2012. – 262 с.
2. Изучение способности к самоуправлению в общении / Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. // Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., 2002. – C. 164–166.
3. Моральный выбор / [под общ. ред. А. И. Титаренко]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 344 с.
4. Немов Р. С. Психология : [учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений]: в 3 кн. Кн. 3 : Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 640 с.
5. Рокич М. Природа человеческих ценностей / М. Рокич. – Нью-Йорк, 1973. – 212 с.
6. Сластенин В. А. Педагогика : [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. / под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2002. – 576 с.
7. Сокол Л. М. Моральний вибір як умова становлення самосвідомості особистості підлітка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Сокол Л. М. – К., 2006. – 24 с.