issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ В КОНТЕКСТІ РОБОТИ З БАГАТОДІТНОЮ СІМ’ЄЮ

ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ В КОНТЕКСТІ РОБОТИ З БАГАТОДІТНОЮ СІМ’ЄЮ

Букій Т. В.

аспірант Інституту проблем виховання НАПН України 

 

У статті здійснено короткий огляд становища сучасної багатодітної сім’ї в Україні. Проаналізовано поняття “соціально-педагогічна підтримка”, подано власне визначення поняття “соціально-педагогічна підтримка багатодітної сім’ї”. Визначено структурні компоненти та основні завдання соціально-педагогічної підтримки багатодітної родини.

 

Ключові слова: багатодітна сім’я, підтримка, соціальна підтримка, педагогічна підтримка, соціально-педагогічна підтримка, соціально-педагогічна підтримка багатодітної сім’ї.

 

Література
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел ]. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.
2. Гукаленко О. В. Теоретико-методологические основы педагогической поддержки и защиты учащихся-мигрантов в поли- культурном образовательном пространстве : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Ольга Владимировна Гукаленко. – Ростов-на-Дону, 2000. – 397 с.
3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского язика : в 4 т. / Владимир Даль. – М. : Цитадель, 1982. – Т. 3. – 784 с.
4. Кочерга И. В. Социально-педагогическая поддержка педагогов среднего профессионального образования с синдромом эмоционального выгорания : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. пед. наук : 13.00.08 / Ирина Владимировна Кочерга. – Майкоп, 2007. – 23 с.
5. Ожегов С. И. Словарь русского языка: около 57000 слов / С. И. Ожегов ; под. ред. чл.-кор. АН СССР Н. Ю. Шведовой. – М. : Рус. Яз., 1988. – 750 с.
6. Расчетина С. А. Социодидактика: история и теория социальной педагогіки : монография / С. А. Расчетина, О. М. Зайченко. – Великий Новгород : Нов. ГУ, 2003. – 343 с.
7. Семигіна Т. В. Словник із соціальної політики / Т. В. Семигіна. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. – 253 с.
8. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.
9. Соціальний захист та підтримка багатодітних сімей (стаття 2 липня 2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article.
10. Соціально-економічні аспекти функціонування багатодітних сімей в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.old.niss.gov.ua/Monitor/juni08/18.htm.
11. Чернуха Н. М. Категорія соціально-педагогічної підтримки: теорія і практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. irbis-nbuv.gov.ua.
12. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – Київ, Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с.