issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ” ВИХОВАНЦІВ В ГУРТКАХ ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ” ВИХОВАНЦІВ В ГУРТКАХ ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Бойко А. Е.

науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті на основі теоретичного аналізу наукових джерел розкрито сутність поняття “ціннісні орієнтації” вихованців в гуртках гуманітарного напряму позашкільних навчальних закладів. Наголошено, що проблема формування ціннісних орієнтацій дітей та молоді особливо актуальна в сьогоднішніх соціально-економічних умовах, коли спостерігається втрата моральних і духовних ідеалів українського суспільства. З’ясовано, що ціннісні орієнтації є одним із найважливіших структурних компонентів людини, а система особистісних цінностей виступає адекватним індикатором розвиненої особистості. Незважаючи на відносно широке вивчення досліджуваної проблеми, серед науковців немає єдиного погляду на визначення “ціннісної орієнтації”. Проте найважливішою особливістю ціннісних орієнтацій є те, що вони мають деякий контроль над індивідуальною діяльністю, що дає особистості змогу поєднувати особисті потреби, інтереси і цілі із соціально важливими нормами суспільства. Акцентовано на особливій ролі позашкільної освіти у формуванні ціннісних орієнтацій, оскільки позашкільний навчальний заклад є важливим соціальним інститутом виховання і розвитку підростаючої особистості, що сприяє розкриттю її творчого потенціалу, вихованню соціально значущих якостей і формуванню ціннісних, моральних орієнтирів.

 

Ключові слова: цінність, ціннісні орієнтації, вихованці, гуртки, гуманітарний напрям, позашкільний навчальний заклад.

 

Література
1. Бех І. Д. Виховання особистості : підруч. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – 848 с.
2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
3. Дворецька Г. В. Соціологія : навч. посіб / Г. В. Дворецька. – [вид. 2-ге, прероб. і доп.] – К. : КНЕУ, 2002. – 472 с.
4. Донцов А. И. К проблеме ценностей субъекта коллективной деятельности / А. И. Донцов // Вопросы психологии. – 1979. – № 3. – С. 29.
5. Енциклопедія освіти / Акад. пед. Наук України ; головний ред. В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
6. Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности / А. Г. Здравомыслов. – М. : Политиздат, 1986. – 223 с.
7. Климов Е. А. Общечеловеческие ценности глазами психолога-профессиоведа / Е. А. Климов // Психологический журнал. – 1993. – Т. 14, № 4. – С. 130–136.
8. Коберник Л. О. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Л. О. Коберник // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – № 23. – С. 235–241.
9. Психологический словарь / авт.-сост. В. Н. Копорулина, М. Н. Смирнова, Н. О. Гордеева – [3-е изд., доп. и перераб.]. − Ростов н/Д:Феникс, 2004. − 640 с.
10. Сурина И. А. Ценностные ориентации как предмет социологического исследования / И. А. Сурина. – М. : Институт молодежи, 1996. – 132 с.
11. Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей : монографія / В. В. Вербицький, Л. М. Бондар, А. Е. Бойко, А. В. Корнієнко та ін. ; за ред. В. В. Мачуського. ‒ Харків : Друкарня Мадрид, 2015. – 330 с.
12. Ядов В. А. Личность и ее ценностные ориентации / В. А. Ядов // Информационный бюллетень ИКСИ АН СССР / под ред. В. А. Ядова. – М., 1969. – Вып. 2, № 25 (40). – 123 с.