issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ: ВИТОКИ І СТАНОВЛЕННЯ

УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ: ВИТОКИ І СТАНОВЛЕННЯ

Білоцерківець І. П.

молодший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України

 

Зважаючи на реалії сьогодення в Україні, важко переоцінити значення військово-патріотичного виховання молоді. Автором від- значено потребу ефективного впровадження такого виховання у шкільну практику і доведено його значущість для забезпечення цілісності держави.
У статті коротко окреслено історію військово-патріотичного виховання, наголошено на необхідності об’єктивного оцінювання і врахування позитивних здобутків історичного та педагогічного минулого.
Розглянуто найбільш визначні традиції, пов’язані з військово-патріотичним вихованням в Україні, серед яких – козацька педагогіка і національний вид спорту хортинг.

 

Ключові слова: військово-патріотичне виховання, козацька педагогіка, хортинг, традиції.

 

Література
1. Витоки і подальший розвиток хортингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://horting.org.ua/node/40238.
2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. / О. Вишневський. – Вид. 3-те, доопрац. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 566 с.
3. Гарнійчук В. М. Основні підходи виховання патріотизму учнівської молоді в українській педагогічній науці / В. М. Гарнійчук // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 1. – 488 с.
4. Левківський М. Історія педагогіки : навч. посіб. / М. Левківський. – Житомир : ЖДПУ, 2002. – 292 с.
5. Микрюков В. Ю. Исторический путь развития военно-патриотического образования подрастающего поколения / В. Ю. Микрюков. ‒ [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа : https://www.google.ru/#newwindow=1&q=1.%.
6. Саєнко Н. В. Про досвід і завдання патріотичного виховання // Вісник ХДАК. ‒ Випуск 42. ‒ 2014
7. Ржепецький Л. А. Козацька педагогіка (національне виховання у сучасній школі на традиціях українського козацтва) : навч. посіб. для нац. школи. ‒ Миколаїв : Світ Плюс, 2005. ‒ 56 с.
8. Офіційний сайт Української Національної Федерації Хортингу. Федерація твоєї Батьківщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.horting.org.ua
9. Uk.wikipedia.org/wiki/Патріотичне_виховання.