issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПОТЕНЦІАЛ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ВИХОВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ УЧНІВ

ПОТЕНЦІАЛ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ВИХОВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ УЧНІВ

Бессараб Н. А.

аспірант Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті зроблено спробу актуалізації ролі потенціалу навчально-виховного процесу у вихованні міжкультурної толерантності учнів. З’ясовано характер впливу на дитину взаємин з учителем, однолітками, участі в окремих видах діяльності на уроках рідної мови і літератури, природознавства, суспільствознавства, іноземної мови. Розкрито особливості застосування методів систематичного розпізнавання явних і прихованих проявів поведінки з іншими дітьми, не сумісних з толерантністю. Доведено можливість формування навичок суспільної поведінки та соціальної комунікації.

 

Ключові слова: міжкультурна толерантність, початкова школа, молодші школярі, соціальна комунікація, взаєморозуміння.

 

Література
1. Про загальну середню освіту : Закон України № 651-ХІУ, від 13.05.1999.
2. Максименко С. Д. Гуманізація взаємин учителя та учнів – необхідна умова особистісно орієнтованої освіти / С. Д. Максименко – К. ; Житомир : ЖОІППО, 2004. – 203 с.
3. Матвієнко О. В. Виховання школярів: педагогічні задачі та завдання / О. В. Матвієнко. – К. : Фоліант, 2005. – 200 с.
4. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової школи : посіб. для вчителів і методистів початкового навчання / О. Я. Савченко. – 2-ге вид., доповн., переробл. – К. : Богданова А. М., 2009. – 226 с.
5. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти : підручник / О. Я. Савченко. – К. : Грамота, 2012. – 504 с.
6. Савченко О. Я. Концепція розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти / О. Я. Савченко // Початкова школа – 2010. – № 4. – С. 1–5.
7. Савченко О. Я. Толерантність як цінність шкільної освіти: методичний аспект / О. Я. Савченко // Науковий вісник МДУ імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки. Вип. 1.46(108). – Миколаїв : МДУ, 2014. – С. 125–129.