issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Белан В. Ю.

молодший науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України 

 

Акцентовано на актуальності проблеми безпечної життєдіяльності дітей та молоді у сучасних умовах. Представлено досвід роботи Всеукраїнського дитячого громадського руху “Школа безпеки” та Харцерської школи порятунку, які провадять навчальні програми, що спонукають до здорового і безпечного способу життя і спрямовані на професійну орієнтацію підростаючого покоління. Розкрито їхню роль та діяльність у процесі формування культури безпеки життєдіяльності підлітків.

 

Ключові слова: дитячий рух, юні рятувальники, дитячі громадські організації, харцери, харцерство, безпека життєдіяльності, виховання.

 

Література
1. Діяльність та історія створення Харцерської школи порятунку. Офіційна сторінка Харцерської школи порятунку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hsr.zhp.pl/
2. Литвак Р. А. Педагогические основы деятельности детских общественных объединений в современных условиях : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.06 “Теория и методика управления образованием” / Р. А. Литвак. – Екатеринбург, 1997. – 45 с.
3. Негрієнко А. О. Дитячій безпеці – “Школа безпеки”. Навчання дітей і підлітків основ безпечної життєдіяльності : метод. посібник. – К. : Санспарель, 2012. – 250 с.
4. Офіційний сайт Всеукраїнського дитячого громадського руху “Школа безпеки”. –Режим доступу: http://skolabezpeki.jimdo.com.
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Романовська Л. І. Дитячі громадські об’єднання як засіб педагогічного впливу на соціальну активність дітей і підлітків / Л. І. Романовська // Педагогічний дискурс. – 2009. – Вип. 6. – С. 157–161
7. Błażejewski, W. (1935). Historia harcerstwa polskiego, Warszawa.
8. Kamiński, A. (1935). Krąg Rady, Katowice.
9. Sedlaczek, S. (1936). Geneza skautingu i harcerstwa, Warszawa.