issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ГЕНДЕРНИЙ КОНЦЕПТ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК НАУКОВА І СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

ГЕНДЕРНИЙ КОНЦЕПТ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК НАУКОВА І СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Алєксєєнко Т. Ф.

докторант Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

У статті вперше запропоновано осмислення концептуалізації гендерного знання на прикладі педагогічної парадигми гендерного концепту; критично вивчено та розкрито її виховний компонент, зокрема в контексті сімейного виховання особистості. Надано визначення та висвітлено онтологію понять “гендер” і “гендерне виховання”, можливі аспекти його наукового аналізу як соціально-педагогічного явища. Запропоновано періодизацію ґенези поняття “гендер”; здійснено прогнозування щодо перспектив концептуалізації гендерної ідеї у сучасному суспільстві.

 

Ключові слова: концептуалізація, гендерний концепт, сімейне виховання, гендерні дослідження, гендерний підхід.

 

Література
1. Алєксєєнко Т. Ф. Соціалізація особистості: можливості й ризики : наук.-метод. посібник / Т. Ф. Алєксєєнко. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 152 с.
2. Вихор С. Т. Гендерне виховання: паралелі крізь століття // Наука і сучасність : зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К. : Логос, 2003. – Том XLI. – С. 82–90.].
3. Вихор С. Т. Виховання школярів різної статі та гендерний підхід у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи // Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації та Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2005. – № 1 (45). – С. 6–9.]
4. Гендер без прикрас. Через гендерну політику до диктатури гомосексуалізму. – Київ : Всеукраїнський рух батьків, 2010-2011. – 57 с. 33
5. Іванова І. В. Підготовка майбутніх учителів до основ гендерної освіти старшокласників у процесі навчально-професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. – Одеса : Одеський юридичний інститут ХНУВС, 2007. – 21 с.
6. Кон І. Психологія статевих відмінностей // Гендерна педагогіка / за ред. В. Гайденко. – Суми : Університетська книга, 2006. – С. 106–112.
7. Кравець В. П. Гендерна педагогіка : навч. посібник. – Тернопіль : Джура, 2003. – 406 с.
8. Мудрик А. В. Социальная педагогика : учеб для студ. пед. вузов / под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 1999. – 184 с.
9. Соціальна педагогіка : словник-довідник / [Т. Ф. Алєксєєнко, Ю. М. Жданович, І. Д. Звєрєва, О. Л. Кононко та ін.] ; за заг. ред. Т. Ф. Алєксєєнко. – Вінниця : Планер, 2009. – 548 с.