issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МЕХАНІЗМ ДОВІЛЬНОЇ СПОНУКИ В ОВОЛОДІННІ ВИХОВАНЦЕМ ДУХОВНОЮ ЦІННІСТЮ

МЕХАНІЗМ ДОВІЛЬНОЇ СПОНУКИ В ОВОЛОДІННІ ВИХОВАНЦЕМ ДУХОВНОЮ ЦІННІСТЮ

Бех І. Д.

директор Інституту проблем виховання НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

 

У статті на основі глибокого розуміння природи духовного запропоновано процес виховання як планомірне сходження підростаючої особистості до духовності. Цей процес пов’язується з розгортанням у вихованця особистісної рефлексії як механізму, на основі якого він свідомо привласнює певну духовну цінність. Наголошено на необхідності введення чотирикомпонентної схеми, оволодіння якою перетворює вихованця на суб’єкта духовно-морального діяння. Доведено важливість реалізації компонента довільної спонуки, який до цього часу не був теоретично осмисленим, у результаті чого виховний процес не завжди приводив до досягнення мети педагога. Пропонуються прийоми, які стимулюють у вихованця перехід від стану бажання духовної цінності до стану готовності діяти за її змістом.

 

Ключові слова: духовність, духовна цінність, Я-духовне, духовний дискурс, духовний розвиток, рефлексія, довільна спонука, вчинкова інтеграція.

 

Література
1. Бех І. Д. Виховання особистості: підруч. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – 848 с.
2. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч.посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.
3. Боуэн М. Духовность и личностно-центрированный подход /M. Боуэн // Вопросы психологии. – 1992. – №3-4. – С.24–33.
4. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору : монографія / В. Г. Кремень. – К. : Педагогічна думка, 2009. – 520 с
5. Кьеркегор С. Страх и трепет / С. Кьеркегор ; пер. с дат. – М. : Республика, 1993. – 383 с.
6. Леонтьев Д. А. Духовность, саморегуляция и ценности / Д. А. Леонтьев // Гуманитарные проблемы современной психологии. Известия Таганрогского гос. радиотехн. ун-та. – 2005. – № 7. – С .16-21.
7. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Большая книга психологии. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Роберт Фрейджер, Джеймс Фейдимен ; пер. с англ. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 704 с.