issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СТАРШОГО ПІДЛІТКА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ

СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СТАРШОГО ПІДЛІТКА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ

Абрамова С.В.

 

Актуальність проблеми соціальної активності старших підлітків зумовлена процесами, що відбуваються у контексті змін в усіх сферах суспільного життя. Автор розкрив зміст поняття «соціальна активність особистості», визначив компоненти структури соціальної активності старших підлітків, обґрунтував критерії сформованості зазначеної якості в учнів підліткового віку.

 

Ключові слова: соціальна активність особистості, структура соціальної активності особистості, компоненти структури соціальної активності особистості, критерії, показники сформованості соціальної активності особистості.

 

Література
1. Абрамова С. В. Педагогические условия формирования социальной активности личности / С. В. Абрамова // Альманах современной науки и образования. — Тамбов : Грамота, 2013. — № 1. — С. 10-14.
2. Абрамова С. В. Сучасні наукові підходи до визначення поняття «соціальна активність особистості» / С. В. Абрамова // Освіта на Луганщині : наук.-метод. журнал. — 2011. — № 2 — С. 128-133.
3. Белинский В. Г. Избранные педагогические сочинения / В. Г. Белинский. — Москва : Педагогика, 1982. — 287 с.
4. Гаврилова Т. П. Понятие эмпатии в зарубежной психологии. Исторический обзор и современное состояние проблемы / Т. П. Гаврилова // Вопросы психологии. — 1975. — № 2. — С. 147-156.
5. Гиппенрейтер Ю. Б. О природе человеческой воли / Ю. Б. Гиппенрейтер // Психологический журнал. — 2005. — Т. 26, № 3. — С. 15-24.
6. Мальковская Т. Н. Социальная активность / Т. Н. Мальковская. — М : Педагогика, 1988. — 144 с.
7. Петров А. П. Социальная активность: сущность, содержание, критерии / А. П. Петров // Формирование социальной активности личности: сущность, проблемы : межвуз. сб. науч. тр. — М. : МГПИ им. В. И. Ленина, 1985. — Т.1. — С. 8-13.
8. Селиванов В. И. Вопросы воли в советской психологии / В. И. Селиванов // Вопросы психологии и педагогики воли. — Краснодар, 1969. — С. 3-16.
9. Третьяков Н. Ф. Социальная активность личности / Н. Ф. Третьяков. — М. : Педагогика, 2001. — 230 с.