issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Теоретические основы воспитания моральных ЦЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВОСПРИЯТИЯ спектакля театра КУКОЛ

Теоретические основы воспитания моральных ЦЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВОСПРИЯТИЯ спектакля театра КУКОЛ

Панина Я. Ф. 

 

В статье рассматриваются теоретические основы воспитания моральных ценностей младших школьников в процессе восприятия спектаклей театра кукол в ретроспективе. Акцентируется внимание на театре кукол, который рассматривается как способ воспитания моральних ценностей. Раскрыты возможности театра кукол и кукольного спектакля, которые способствуют процессу морального воспитания младших школьников.

 

Ключевые слова: моральное воспитание, моральные ценности, театр, театр кукол, кукольный спектакль, восприятие, дети младшего школьного возраста.

 

Литература

1. Демченко І. І. Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис… канд. пед. наук : спец. : 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / І. І. Демченко. — К., 2005. — 20 с.

2. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О. О. Любар; за ред. В. Г. Кремня. — К. : Знання, КОО, 2003. — 766 с.

3. Лемківський М. В. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб. / М. В. Лемківський. — К., 2008. — 190 с.

4. Паніна Я. Ф. Формування моральних цінностей школярів молодших класів в процесі сприйняття лялькових вистав / Я. Ф. Паніна, К. О. Журба // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества : материалы международной науч.-практ. конф. — Чернигов, 2012. — С. 50-51.

5. Режисер і вистава : збірник / [Волошин І., Саксаганський П., Харченко В. та ін. ; за ред. П. Птиціна]. — К. : «Жовтень». — 156 с.

6. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори / Софія Русова. — К. : Освіта, 1996. — 303 с.

7. Смирнова Н. М. Искусство играющих кукол : Смена театральных систем / Н. М. Смирнова. — М. : Искусство, 1983. — 270 с.

8. Сурина Л. Г. Педагогический анализ восприятия подростком нравственных идей спектакля : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теория и история педагогики» / Л. Г. Сурина. — Л., 1977. — 21 с.

9. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. — М. : Политиздат, 1991. — 560 с.

10. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів / [Є. М. Причепій, А. М. Черній, В. Д. Гвоздецький, Л. А. Чекаль]. — К. : Видавничий центр «Академія», 2001. — 576 с.

11. Чуриліна Л. М. Морально-естетичне виховання підлітків засобами шкільного театру ляльок : дис. … канд. пед. наук / Л. М. Чуриліна. — К., 1995. — 250 с.